Animačno-simulačné modely na podporu vyučovania základov algoritmizácie a programovania

Štefánia Lapšanská

Abstrakt


V úvode práce sa sústreďujeme na systém vzdelávania sa študentov, v ktorom na osvojenie si poznatkov sa využívajú zmysly. Jedným z hlavných cieľov práce je spracovať animačno-simulačný model, ktorý sa sústreďuje na podporu pochopenia algoritmov, na podporu tvorby algoritmov a programov. Naprogramovali sme animačno-simulačný model, zameraný na podporu vyučovacieho celku základov algoritmizácie a programovania ako je súčet, porovnanie, zoradenie a hľadanie maximálneho alebo minimálneho prvku v poli. Simulácie sú naprogramované za pomoci jazykov HTML, CSS, JavaScript a následne spustiteľné vo webovom prehliadači. Dané animačno-simulačné modely otestovať v školskom prostredí na získanie spätnej väzby, ktorá bude viesť k zlepšeniu spracovaných modelov a zvýšeniu efektívnosti vyučovania, je druhým dôležitým cieľom práce. Získali sme nie len spätnú väzbu z nadobudnutých vedomostí študentov, ale aj k simulácii jej zaradenia do vyučovacieho procesu z pohľadu žiakov. Výsledkom práce je motivovanie k modelovaniu dynamických a atraktívnych didaktických aplikácií, a zaradenie týchto simulácií do vyučovacieho procesu na ešte efektívnejšie nadobudnutie vedomostí, ako pri základnom type vyučovacej jednotky. Súťažná práca bola vytvorená na základe aplikačnej časti mojej diplomovej práce, do ktorej som zapracovala pripomienky respondentov a ich rady na zvýšenie didaktickej hodnoty edukačného softvéru.Back to list of accepted papers