Spracovanie elektronického vzdelávacieho kurzu na vyučovanie programovania v prostredí Lazarus

Lucia Gáliková

Abstrakt


Cieľom predkladanej súťažnej práce je spracovanie elektronického vzdelávacieho kurzu na vyučovanie programovania v prostredí Lazarus a jeho overenie v praxi. Práca je rozdelená na tri časti. Teoretická časť práce je zameraná na oboznámenie sa so vzdelávacím štandardom definovaným štátnym vzdelávacím programom, definovanie pojmu didaktika, predmetová didaktika a charakterizovanie činiteľov tvoriacich vyučovací proces nevyhnutných pre tvorbu písomných príprav na vyučovacie hodiny. V empirickej časti práce popisujeme výskum, ktorého cieľom je overenie začlenenia elektronického vzdelávacieho kurzu do výučby a skúmanie jeho efektivity a fungovania. Výskum bol realizovaný na vzorke 37 respondentov, študentov 2. ročníka štvorročného štúdia a sexty osemročného štúdia na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave, metódou dotazníka, ktorý je súčasťou experimentálnej časti práce. Hlavným prínosom predkladanej práce je sprostredkovanie vzdelávacieho materiálu s podporou informačných technológií a umožnenie skvalitnenia výučby programovania v prostredí Lazarus. Predkladaná súťažná práca bola spracovaná ako diplomová práca, pričom bola formálne upravená pre študentskú vedeckú konferenciu v didaktike informatike.

 Kľúčové slová

Lazarus, programovanie, elektronické vzdelávanie, elektronický vzdelávací kurz, didaktika

 Back to list of accepted papers