Vizuálne jazyky v programovaní robotov

Viera Tibenská

Abstrakt


Vizuálne jazyky pri výučbe programovania prostredníctvom robotov sa začali na Slovensku používať len pomerne nedávno. Preto je cieľom tejto práce vytvoriť metodiky pre učiteľov, na základe ktorých môžu žiakov tento jazyk učiť prostredníctvom robota Ozobot Bit.

Prvá kapitola predstavuje historický vývin edukačných robotov, ich klady a zápory a stručný pohľad na aktuálnu situáciu na Slovensku, čo sa ich používania pri výučbe týka. Druhá kapitola obsahuje ciele a čiastkové ciele tejto práce. Tretia kapitola pozostáva z popisu technického vybavenia Ozobota Bit, popisu základných kódov potrebných na jeho používanie, taktiež vysvetľuje, akými rôznymi spôsobmi sa dá tento robot programovať a nakoniec obsahuje súbor úloh s inštrukciami, pomocou ktorých učitelia ľahko naučia žiakov programovať tohto robota, prostredníctvom čoho žiaci získajú predstavu o tom, ako funguje programovanie na vyššej úrovni.

Táto práca vznikla na základe mojej bakalárskej práce.

 

Kľúčové slová: informatika pre žiakov ZŠ, metodiky pre učiteľov, programovanie, Ozobot BitBack to list of accepted papers