Platforma micro:bit v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Marek Mansell

Abstrakt


V tejto práci sa zameriavame na využitie platformy BBC micro:bit na hodinách informatiky v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Vďaka jej modularite je možné pripájať rôzne druhy senzorov a aktorov, ktoré interagujú s okolitým prostredím, ako napríklad LED pásiky, bzučiaky, senzory teploty a vlhkosti, atď. Táto rôznorodosť možných aktivít znižuje monotónnosť hodín a zvyšuje motiváciu žiakov. Zároveň popisujeme niekoľko hardvérových aktivít rôznych náročností, pri ktorých sú žiakom prezentované základné koncepty z oblasti informatiky užitočné aj v rámci základnej digitálnej gramotnosti. V práci taktiež priblížime zrealizované semináre pre učiteľov informatiky.


Back to list of accepted papers