Učiteľom na vlastnej koži

Nika Klimová

Abstrakt


V našom príspevku pre Česko-slovenskú študentskú vedeckú konferenciu v didaktike informatiky prezentujeme proces tvorby a realizácie študentského projektu, ktorý autorka rieši v rámci Komenského inštitútu a v spolupráci s Katedrou informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Uvádzame medzinárodné trendy v oblasti pedagogickej praxe budúcich učiteľov, z ktorých sme vychádzali pri návrhu nášho mikroprojektu: Informatický krúžok. Do krúžku, ktorý realizujeme priamo v priestoroch katedry informatiky, sa zapojila väčšina budúcich učiteľov informatiky zo všetkých ročníkov z fakulty. Naši študenti majú takto možnosť aktívne pracovať so žiakmi základných škôl už od prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Ide o súhrn realizovaného výskumu, ktorého čiastkové výsledky boli prevzaté z našich publikácií - Študentská vedecká konferencia 2018 a Didinfo 2018 - a doplnené na základe zistení, ktoré sme mali po ukončení krúžku. Výsledky nášho výskumu boli získané prostredníctvom písomných a ústnych reflexií, dotazníkov, pozorovaní a číselného škálovania na základe vnímania pedagogických kompetencií samotnými študentmi. Realizáciou tohto projektu sa študentom učiteľstva informatiky vytvoril priestor na bližšie spoznanie svojej budúcej profesie – učiteľstva informatiky už od začiatku štúdia.


Back to list of accepted papers