Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky

Archív konferencií

Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky

Nitre

jún 8, 2018 – jún 9, 2018

SVK DI

Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky (ďalej ŠVK DI) je príležitosťou pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z oblasti vyučovania informatiky. Cieľom prác má byť skvalitnenie vyučovania informatiky, prípadne iných predmetov (v materských, základných a stredných školách) prostredníctvom použitia moderných digitálnych technológií.

Konferencia sa bude konať 8. júna 2018 na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Práce prihlásené do súťaže budú posudzované odbornou komisiou. Najlepšie práce v každej sekcii budú odmenené.

Konferencia je podporená z projektu APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.

Konferencia je organizovaná v spolupráci s občianskym združením eTeacher, teacher.sk a s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov.

PRAX V CENTRE farba

eteacher     eteachereteacher

Prezrieť detaily konferencie