Štatút

 1. Vyhlasovateľom konferencie je Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 2. Konferencie sa môže zúčastniť každý študent (alebo kolektív študentov), ktorý je v danom akademickom roku študentom bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia vysokej školy v SR alebo ČR, ktorá ho na konferenciu prihlasuje.
 3. Usporiadateľom 6. ročníka konferencie, ktorá sa koná dňa 8. júna 2018, je Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 4. Účastníci predstavia svoju súťažnú prácu prostredníctvom počítačovej prezentácie pred odbornou porotou. Odborné poroty vyberú najlepšie práce, ktoré budú ocenené diplomom a finančnou odmenou.
 5. Konferencia prebieha v troch sekciách:
  • S1 - Edukačný softvér - tvorba edukačného softvéru
  • S2 - Metodické práce - návrh a overenie metodiky vyučovania informatiky
  • S3 - Výskumné práce - realizácia výskumu v teórii vyučovania informatiky

Programový výbor ŠVK má právo prerozdeliť sekcie v závislosti od počtu a zamerania prihlásených prác, prípadne niektorú sekciu zrušiť.

 1. Každá fakulta môže do každej sekcie vyslať najviac dve práce. Výber prác môžu fakulty uskutočniť prostredníctvom fakultných súťaží ŠVK/ŠVOČ. Termíny a organizácia fakultných súťaží alebo iný spôsob výberu prác sú záležitosťou jednotlivých fakúlt.
 2. Študenti prostredníctvom konferenčného systému zašlú abstrakt práce, text práce a posudok vedúceho práce elektronickou formou. Študenti prinesú jeden vytlačený exemplár súťažnej práce a originál posudku podpísaný vedúcim práce na miesto konania konferencie a odovzdajú ich pri registrácii. Súťažná práca, abstrakt a posudok musia byť napísané slovensky, česky alebo anglicky.
 3. Súťažné práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
  • pôvodnosť výsledkov a prínos práce pre oblasť vyučovania informatiky,
  • zaradenie práce do domáceho, prípadne svetového kontextu,
  • celkové spracovanie práce,
  • spôsob prezentácie práce a odpovede na prípadné otázky.
 4. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien súťažiacim sa uskutoční za účasti predsedov odborných porôt a predstaviteľov vedenia fakulty.

Finančné zabezpečenie

Organizátor hradí
Ubytovanie účastníkov a štandardné stravné náklady účastníkov, vrátane občerstvenia počas konania konferencie.
Vysielajúca fakulta hradí
Ostatné nevyhnutné náklady spojené s účasťou študentov (cestovné a pod.).