Kontakt

doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
Katedra informatiky
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Tel.: +421(37)6408674
e-mail: glovaszova@ukf.sk