Pokyny pre autorov

Na konferenciu sa môže prihlásiť študent, alebo kolektív študentov bakalárskeho, magisterského, alebo doktorandského štúdia. Účastník  konferencie pripraví vedeckú prácu pod vedením školiteľa.

Vedeckú prácu je potrebné predložiť v termíne do 14. mája 2018 prostredníctvom konferenčného systému Fakulty prírodných vied (vložiť prácu) vo formáte pdf. Autor práce prostredníctvom konferenčného systému odovzdá:

 • Abstrakt v rozsahu 150-200 slov. Je v ňom okrem iného sformulovaný vlastný prínos autora, prípadne vzťah k diplomovej, či inej práci alebo k prácam podaným do iných súťaží podobného charakteru. Abstrakt je súčasťou aj tlačenej verzie práce.
 • Vlastnú prácu: Titulná strana práce a abstrakt (podľa šablóny) musí výslovne vyjadrovať, že ide o prácu na konferenciu ŠVK DI 2018. Ak je súťažná práca obsahovo založená na záverečnej alebo inej práci súťažiaceho, má byť formálne upravená pre ŠVK DI. Práca nemá obsahovať zadanie školiteľa a iné identifikačné prvky záverečných prác. Elektronicky zaslaná verzia práce musí byť vo formáte PDF. Tlačená verzia práce musí byť vhodne zviazaná a autor ju odovzdá až pri registrácii v deň konania konferencie.
 • Posudok vedúceho práce alebo iného vedecko-pedagogického pracovníka školy. V posudku má byť okrem iného presne vymedzený prínos autora (autorov). Posudok musí odovzdať autor elektronickou formou vo formáte PDF (alebo JPEG) ako prílohu práce cez konferenčný systém. Podpísaný originál posudku v tlačenom vyhotovení autor priloží k tlačenej verzii práce odovzdávanej pri registrácií v deň konania konferencie.

Autor alebo autori budú prácu verejne prezentovať pred odbornou komisiou v príslušnej sekcii podľa zamerania práce. Vedecká práca bude prednesená s využitím počítačovej prezentácie v rozsahu 15 min. Po prezentácii bude nasledovať diskusia v rozsahu cca 5 min.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční za účasti členov komisií a pozvaných hostí konferencie.

Postup na vloženie práce

 • Vytvoriť si účet v systéme - kliknutím na odkaz Vytvorenie účtu v systéme sa zobrazí formulár pre vytvorenie účtu. Vo formulári je potrebné označiť políčko Autor. Po vyplnení formulára a jeho potvrdení systém zašle na zvolenú emailovú adresu potvrdzujúci email. Proces registrácie je potrebné potvrdiť kliknutím na odkaz v doručenom emaile.
 • Vložiť prácu - po prihlásení je možné vložiť prácu cez tlačidlo Vložiť prácu. Proces vloženia práce sa skladá z piatich základných krokov.
  1. Výber sekcie do ktorej chcete svoju prácu zaradiť.
  2. Vloženie práce v docx (Microsoft Word) alebo pdf formáte.
  3. Zadanie údajov o autoroch, názve práce, vloženie abstraktu a kľúčových slov.
  4. Vloženie posudku školiteľa (príloha) ako doplňujúceho súboru.
  5. Potvrdenie procesu vloženia práce.
 • Počkať na výsledok recenzie a pripraviť sa na prezentáciu a obhajobu práce.