Využitie kresby vo vyučovaní anatómie človeka na úrovni vzdelávania ISCED 3A

Monika Mojžišová

Abstrakt


Práca sa venuje využitiu kresby vo vyučovaní anatómie človeka na úrovni vzdelávania ISCED 3A. Zameriava sa na tvorbu a aplikáciu kresieb v rámci anatómie ľudské­ho tela. Približuje problematiku vysokej miery abstrak­cie a informuje o potrebe vizualizácie vo vyučovacom pro­ce­se s využitím modelov. Opisuje metódu modelo­va­nia, ktorá sa snaží o odstránenie pasívneho učenia sa žiakov a usiluje sa o aktívne zapojenie žiakov do vyučo­vacieho procesu. Oboznamuje nás o metóde vyfarbo­vania anatomických omaľovánok, ktorá je jedným zo spôsobov využitia kresby vo vyučovaní.

V časti metodiky nás prevedie tvorbou materiálov a nás­led­ne nás oboznámi s aplikáciou vytvorených ,,ana­to­mic­kých omaľovánok“ v bežnom vyučovaní. Výs­­ku­mu využitia kresby s cieľom zistiť postoje žiakov k jej využitiu, sa zúčastnilo 53 žiakov. Zo zberných dotaz­­níkov dostaneme spätnú väzbu o postojoch žia­kov k práci s kresbou. Využitia kresby vo vyučovaní sa zúčastnili žiaci dvoch tried 3. ročníka. Počas práce si uvedomovali prínos kresby vo vyučovacom procese. Na druhej strane žiaci vnímali problém ,,nedostatku času“ na prácu, z hľadiska nízkej časovej dotácie vyučovania biológie a širokého obsahu tém o anatómii človeka.Back to list of accepted papers