AKTUÁLNY VÝVOJ A TRENDY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLYCH ODPADOV NA SLOVENSKU S POROVNANÍM S EURÓPSKOU ÚNIOU

Maroš Záhorský

Abstrakt


V riešenom zhodnotení aktuálneho vývoja a trendov triedeného zberu komunálnych odpadov sa zameriavame na krátky súhrn, vychádzajúci zo záväzných údajov získaných z materiálov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a oficiálnych údajov dostupných pre štáty Európskej únie. V predkladanom prehľade stručne a jasne vyhodnocujeme doposiaľ zistený stav odpadového hospodárstva v rámci Slovenskej republiky so zameraním sa na komunálne odpady a ich triedené zložky. Pre porovnanie uvádzane aj doposiaľ zistený stav odpadového hospodárstva v rámci Európskej únie. Vzhľadom na tieto údaje môžeme definovať, kde sa v súčasnosti komunálne odpady na Slovensku nachádzajú a kam by táto oblasť mala smerovať, aby sme sa priblížili tzv. štandardom udávaným štátmi Európskej únie. Z nami zistených poznatkov je zrejmé, že Slovenská republika sa v oblasti triedenia komunálnych odpadov, po malých krokoch nestále približuje k vyspelejším štátom Európskej únie. Avšak je zrejmé, že pre dosiahnutie kladených cieľov v oblasti komunálnych odpadov, ktoré nás čakajú v pomerne krátkom časovom horizonte je potrebné prijať potrebné opatrenia, ktoré sa snažíme konkrétne definovať. V práci súčasne približujeme výhľadové ciele pre najbližšie roky predpokladaného vývoja komunálnych odpadov, ich triedenia a recyklácie. Back to list of accepted papers