Metóda CLIL v chémii

Barbora Máliková

Abstrakt


Metóda CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje metódu výučby nejazykového predmetu prelínajúceho sa s výučbou cudzieho jazyka. Táto metóda sa v posledných rokoch dostáva do popredia najmä pri vyučovaní prírodovedných predmetov ako sú biológia, chémia, geografia, fyzika či matematika.  V práci sme sa zaoberali vyučovaním predmetu chémia pomocou metódy CLIL. Zamerali sme sa na dôvody pre zavedenie obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovacieho procesu do škôl a zásady odborného predmetu, podľa ktorých by vyučovanie malo prebiehať. Na hodinách chémie môže učiteľ pomocou tejto metódy žiakov nie len aktivizovať, ale aj využívať ju pri vysvetľovaní učiva. Je však vhodné striedať cudzí jazyk s materinským jazykom. 

Množstvo výskumov dokázalo veľké výhody vo vzdelávaní žiakov touto metódou. Žiaci napredujú v učení sa cudzích jazykov, zlepšujú si slovnú zásobu a dosahujú lepšie výsledky aj v nejazykových predmetoch vyučovaných metódou CLIL.

Kľúčové slová: CLIL metóda, chémia, cudzí jazyk, vzdelávanieBack to list of accepted papers