Asistencia učiteľa ako nová príležitosť pre pedagogickú prax v pregraduálnej príprave študentov

Miriam Trniková

Abstrakt


Štúdium učiteľstva je zameraný na teóriu v bakalárskom stupni štúdia a pedagogickú prax v magisterskom stupni štúdia. Z porovnaní niektorých európskych krajín vyplýva, že nevenujeme dostatočnú pozornosť časovej dotácií pre pedagogickú prax a máme jej  porovnaní s ostatnými krajinami menší počet hodín. V slovenskom školstve zároveň chýbajú asistenti, ktorých žiaci s neustálym nárastom ŠVVP potrebujú. Prieskum realizovaný na FPV UMB, na vzorke na vzorke  študentov aprobácií biológia a geografia, poukazuje na otvorenosť študentov vytvoriť voliteľný predmet  zameraný na pedagogickú prax asistenta učiteľa už v bakalárskom stupni štúdia. Ukazuje sa potreba diskutovať o možných riešeniach situácie vo vzdelávaní budúcich učiteľov.Back to list of accepted papers