Zadržiavanie zrážkovej vody v priemyselnom areáli

Ján Šimončič

Abstrakt


Téma zadržiavania dažďovej vody v krajine je v súčasnosti často diskutovaná, a to najmä v súvislosti s klimatickými zmenami a s problémami, ktoré so sebou prinášajú, s ochranou zdrojov pitnej vody a v neposlednom rade aj s úbytkom biodiverzity, ktorá v neprimerane odvodnených oblastiach stráca svoje prirodzené ekologické podmienky.

Predkladaná práca sa venuje progresívnemu modelovému riešeniu zadržania dažďovej vody zo strechy priemyselného objektu a jej využitia na podporu prirodzenej biodiverzity a environmentálneho vzdelávania. Uvádza postup vytvárania návrhu spojený so získaním relevantných informácií, pomocou ktorých bolo možné docieliť funkčné riešenie s prihliadnutím na autoregulačné prírodné procesy a princípy udržateľného rozvoja. 

Kľúčové slová: zadržiavanie dažďovej vody, biodiverzita, environmentálne vzdelávanieBack to list of accepted papers