Didaktické spracovanie školských biologických pokusov zo zoológie bezstavovcov

Lucia Kúšiková

Abstrakt


Cieľom príspevku je podať niekoľko vybraných námetov na školské biologické pokusy zameraných na poznanie stavby tela a spôsobu života jednobunkových organizmov, mäkkýšov, kôrovcov a hmyzu. Pre tento účel sme vytvorili 4 pracovné listy, 4 metodiky, podľa ktorých sme odučili 4 vyučovacie hodiny v 6. ročníku na základnej škole. Pre slnenie vzdelávacích cieľov sme aplikovali rôzne vyučovacie metódy. Najčastejšie to boli dialogické metódy – rozhovor a diskusia. Skupinovú metódu sme využili v každom pracovnom liste, kde žiaci vo dvojiciach pozorovali správanie a spôsob života organizmov. Najdôležitejšími metódami v našej práci boli metódy demonštračné a praktické – pozorovanie a pokus.Vytvorenie pracovných listov zameraných na biologické pokusy by malo žiakov motivovať a viesť k ich aktivite na vyučovacej hodine.  


Back to list of accepted papers