Učebnica geografie miestnej krajiny mikroregiónu Horné Kysuce

Ivana Heglasová

Abstrakt


Neoddeliteľnou súčasťou Regionálnej geografie Slovenska je vyučovanie geografie miestnej krajiny. Podľa štátneho vzdelávacieho programu sa vyučuje v rámci vlastivedy najmä v treťom ročníku a v geografii ôsmeho ročníka vo veľmi malom rozsahu. Vo vyššej miere sa dá geografia miestnej krajiny vyučovať v prierezovej téme Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.

Cieľom príspevku je priblížiť štruktúru, funkcie a vlastnosti navrhnutej učebnice regionálnej geografie miestnej krajiny ako aj proces tvorby učebnice ako aj samotnú učebnicu, ktorá výrazným spôsobom pomôže skvalitniť vzdelávací proces v rámci tém o miestnej krajine nielen ako súčasť vlastivedy a geografie, ale aj ako súčasť predmetov a tém venovaných výučbe o území, z ktorého žiaci pochádzajú, ako napríklad dejepis, občianska výchova, biológia alebo etická výchova.

Práca je rozdelená do dvoch častí. V prvej sa zameriavame na proces tvorby učebnice, jej využitie, štruktúru a vlastnosti. Druhú časť tvorí samotná učebnica.

Kľúčové slová: učebnica, vyučovanie geografie miestnej krajiny, mikroregión Horné KysuceBack to list of accepted papers