Databáza vlákien pre forenznú analýzu

Viktória Živická

Abstrakt


Príspevok sa zaoberá tvorbou a analýzou databázy infračervených spektier rôznych druhov textilných vlákien. Cieľom práce je poskytnúť informácie o aplikovateľnosti infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou (FTIR) pri tvorbe databázy textilných vlákien. Celý súbor nameraných výsledkov sme rozdelili do skupiny pomocou K-means metódy vytvárania klastrov. Na záver sa po zostavení databázy zozbieraných dát overí jej funkčnosť a správnosť voči viacerým faktorom. Zistili sme, že vytvorená databáza poskytuje oveľa vyššie percentá zhody oproti neznámym testovaným vláknam v porovnaní s nám doteraz dostupnými knižnicami. Budovanie spektrálnych knižníc je síce pomerne prácne, ale môže výrazne optimalizovať identifikáciu neznámych vlákien.

Kľúčové slová: vlákno, infračervená spektroskopia, forenzná prax, klastrovacie metódyBack to list of accepted papers