Pavúky ako modelové živočíchy hodnotenia disturbancie záhrad.

Natália Ondrejková, Pavol Purgat

Abstrakt


Výskum epigeických pavúkov v záhradách, okrem potvrdených očakávaní, priniesol aj zaujímavé výsledky. Záhrada ako biotop je vhodná pre osídľovanie xerofilnými druhmi s preferenciou stepného aotvoreného xerofilného habitatu. Na základe stupňa disturbancie, ktorá sa na jednotlivých stacionároch líšila, arôznych stanovištných podmienok vytvorených človekom, sme prostredníctvom araneocenóz potvrdili pomerne veľkú diferenciáciu v rámci pomerne malej plochy dvoch záhrad. Záhrady sú potenciálny priestor pre rozširovanie nepôvodných druhov, druhov s invadujúcim charakterom. Na stacionároch s najmenším antropickým zásahom boli spoločenstvá pavúkov vyrovnané, z hľadiska pomerného zastúpenia druhov v cenóze a druhovej diverzite. Výskum v záhradách priniesol aj prvonález pre Slovensko druh Tegenaria hasperi (Agelenidae).

Kľúčové slová: pavúky, záhrada, urbánne prostredie, synantropná fauna


Back to list of accepted papers