Vytvorenie didaktických situácií a stratégií vo vyučovaní Obehovej sústavy

Jana Bolhova

Abstrakt


Práca sa zaoberá tvorbou obsahu didaktických situácií vo vyučovaní biológie implementujúcich efektívne psychodidaktické stratégie. Cieľom práce je vytvorenie modelových príprav z tematického celku Biológia človeka, aplikácia strategických postupov na konkrétnych hodinách biológie k modelovým prípravám, a následný didaktický a pedagogicko – psychologický rozbor odučených hodín. Praktická časť práce bude obsahovať konkrétne výučbové materiály z daného tematického celku. Práca je súčasťou projektu APVV – 15 – 0368 Prax v centre didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy.

Kľúčové slová: biológia, stratégia, kritické myslenie


Back to list of accepted papers