Historicko-geografická analýza a virtuálna rekonštrukcia zaniknutej vodnej nádrže

Michal Hrmo

Abstrakt


Hlavným zameraním práce je virtuálna rekonštrukcia vybranej zaniknutej historickej vodnej nádrže, Gerambovského tajchu. Z nameraných hodnôt sa vytvoril digitálny model súčasného stavu, jeho úpravami bol získaný približný pôvodný stav. Hlavným cieľom bolo definovať základné rozmery a hydrologické charakteristiky skúmaného územia.

Terénny výskum a geografické mapovanie vodnej nádrže, telesa hrádze a jej okolia prebiehali v katastri obce Banská Štiavnica v lokalite Tereň. Zameriavanie geodetických bodov prebiehalo 8. a 30. novembra 2018. Použité boli dve geodetické zostavy pozostávajúce z GNSS RTK rovera Stonex S9III PLUS s kontrolérom Stonex S4H. Tie boli riadené softvérovou aplikáciou Carlson Surv CE.Konečným spracovaním bol vytvorený autentický digitálny model aktuálneho stavu vodnej nádrže. Jeho pôvodný stav bol modelovaný v programe Surfer 11.

Digitálne spracovanie dát môže byť prínosom jednak ku historickému poznaniu baníckeho regiónu, tak aj ku zvýšeniu možností turistického využitia zaniknutej vodnej nádrže.  Back to list of accepted papers