Ľubietovské kryštalinikum – granitové porfýry

Martin Kováč

Abstrakt


Abstrakt

Moja práca sa zameriava na granitové porfýry, v oblasti Kelemenovho tunela v doline Predajnianskeho čelna, ktoré patrí do ľubietovské kryštalinika. Ľubietovské kryštalinikum sa nachádza v oblasti severného veporika v orografickom celku Čierťaž. Granitové porfýry sú vrchnopermského veku. Minerálne zloženie tvoria 2 mm veľké výrastlice plagioklasov, kremeňa alebo v menšom množstve aj biotit a chlorit. Základná hmota je jemnozrnná, tvorená najmä sericitom a mikroskopickými hlavnými minerálmi. Hornina je čiastočne premenená, postihnuté boli najmä biotity a draselné živce, po ktorých zostali len relikty. Prebehli tu procesy chloritizácie, sericitizácie. Z geochemického hľadiska sa jedná o kyslé horniny (TAS  diagram).

Kľúčové slová: granitové porfýry, mineralógia, geochémia, ľubietovské kryštalinikumBack to list of accepted papers