Vplyv lisovacieho tlaku na zdanlivú aktivačnú energiu kryštalizácie spinelu

Patrik Jakubec, Peter Pős

Abstrakt


Výpal je energeticky náročný proces, preto skúmame aktivačnú energiu, ktorá má priamy vplyv na jednotlivé reakcie v materiáli, ktoré prebiehajú počas výpalu. Tento článok poukazuje na vplyv lisovacieho tlaku na zdanlivú aktivačnú energiu kryštalizácie spinelu. Vplyvom rôznych lisovacích tlakov sa mení štruktúra zmesi, pórovitosť, vzdialenosť častíc, čím by sa mala meniť i aktivačná energia. Keramika využívaná v priemysle musí spĺňať rôzne normy, ktoré závisia od konkrétnej aplikácie. Hmota, ktorú sme skúmali patrí do kategórie elektroporcelánu, ktorý má podľa príslušnej normy označenie C 130. Táto hmota bola pripravená lisovaním, pričom boli použité tlaky 70 MPa, 90 MPa a 110 MPa. Hodnoty zdanlivej aktivačnej energie boli vypočítané pomocou Kissingerovej metódy z termodilatometrických kriviek. Pre správne určenie zdanlivej aktivačnej energie boli využité rôzne rýchlosti ohrevu, konkrétne 1, 3, 5, 7 a 10 °C·min–1. Zistené výsledky môžu byť použité pri optimalizácii procesu výpalu. 

Kľúčové slová: zdanlivá aktivačná energia, kryštalizácia spinelu, termodilatometria, Kissingerova metóda

 Back to list of accepted papers