Úroveň grafickej gramotnosti študentov na gymnáziách

Radka Malá

Abstrakt


V dobe plnej informácií, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú, je dôležitou úlohou im porozumieť a správne ich interpretovať. Množstvo týchto informácií k nám prichádza nielen slovným, ale aj grafickým spôsobom v podobe rôznych symbolov – grafov, tabuliek, schém, modelov a iných. Tento spôsob vyjadrovania si vyžaduje u študentov podporovať rozvoj grafickej gramotnosti, ktorá je taktiež spätá s využitím zručností kritického myslenia. V príspevku sú interpretované výsledky empirického výskumu, ktorý sa uskutočnil formou didaktického testu týkajúceho sa grafického vyjadrovania a vyučovacieho predmetu chémia. Test bol podaný 126 študentom 3 rôznych gymnázií. Popisnou štatistikou sme charakterizovali vzorku študentov a pomocou Fisherovho exaktného testu sme hľadali významné závislosti medzi vybranými premennými.Back to list of accepted papers