Exkurzia Bošáckou dolinou vo vyučovaní environmentálnej geografie

Alexandra Hladká

Abstrakt


Cieľom príspevku je navrhnúť exkurziu Bošáckou dolinou zameranú na ochranu tohto územia tak, aby mali študenti možnosť vyskúšať si prostredníctvom terénnych aktivít hodnotenie vplyvu človeka na krajinu. Už v minuloročnom článku [1] sme sa zaoberali prípravou komplexnej exkurzie Bošáckou dolinou a v tomto článku sme sa zamerali na prierezovú tému environmentálna výchova. K nej má z geografických vied najbližšie environmentálna geografia. Tá sa ako samostatný tematický celok na školách nevyučuje. Vyučovanie environmentálnej geografie aj environmentálnej výchovy je možné realizovať v blízkosti školy, pričom môžu študenti spoznávať miestnu krajinu. V nej môžu pozorovať javy v prirodzenom prostredí. Aby sme vzbudili u študentov záujem o získavanie vedomostí o svojom regióne, navrhli sme aj terénne aktivity. Exkurziu je možné realizovať na konci školského roka v 8. ročníku základnej školy alebo v 3. ročníku štvorročného gymnázia.

Kľúčové slová: Bošácka dolina, environmentálna geografia, ochrana prírody, exkurzia, vyučovanie v teréneBack to list of accepted papers