Znižovanie koncentrácie arzénu v pitnej vode v oblasti Pohronského Bukovca

Andrea Pinkeová

Abstrakt


Práca sa venuje problematike znečistenia pitnej vody arzénom v oblasti obce Pohronský Bukovec, nakoľko v minulosti boli v študovanej oblasti namerané vysoké koncentrácie As, ktoré nevyhovovali požiadavkám na kvalitu pitnej vody. Verejný vodovod v obci je zásobovaný z podzemných vodných zdrojov, obsahujúcich zvýšené koncentrácie arzénu, ktorý sa vyplavuje z geologického podložia. Jeho hodnoty v surovej vode niekoľkonásobne prekračujú limitné hodnoty, preto sa surová voda musí upravovať v úpravni vody na znižovanie obsahu arzénu. V súčasnosti sa v úpravni vody využíva adsorpcia As na sorbenty na báze železa. Vzorky vody boli odobrané v marci 2019 z 5 odberových miest (surová voda spred úpravne vody, povrchová voda z vodného toku Bukovec, dve vzorky pitnej vody a voda z prameňa Kyslá). V odobratých vzorkách bola stanovená koncentrácia arzénu metódou HG-AAS a získané výsledky boli vyhodnotené.

Kľúčové slová: Pohronský Bukovec, arzén, pitná voda, atómová absorpčná spektrometria, odstraňovanie arzénuBack to list of accepted papers