VYHODNOTENIE SLEDOVANÝCH OBSAHOV ŤAŽKÝCH KOVOV V RIEKE NITRA ZA OBDOBIE 10 ROKOV NA JEJ MODELOVOM PROFILE

Iveta Vrábelová

Abstrakt


Vyhodnotenie sledovaných obsahov ťažkých kovov v rieke Nitra bolo hodnotené za obdobie 10 po sebe nasledujúcich rokov. Všetky namerané hodnoty sledovaných ťažkých kovov boli merané v akreditovanom laboratóriu záväznými metódami, ktoré udáva Nariadenie vlády č. 269/2010 Z.z. V rámci hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality rieky Nitra, v modelovom úseku vodného toku – v profile Nitrianska Streda, boli hodnotené nasledovné ťažké kovy: Hg, Cd, Pb, As, Cu, Cr, Zn a Ni. Meranými ukazovateľmi kvality povrchovej vody sme sa snažili zhodnotiť jednak aktuálny stav kvality rieky Nitra ako aj charakterizovať trendy vývoja obsahov jednotlivých ťažkých kovov za sledované obdobie. Na základe  zanalyzovaných výsledkov môžeme jasne deklarovať, že rieka Nitra je v hodnotenom profile kontaminovaná, a to nasledovnými prvkami: As a Hg. Prvky Cd, Pb, Cu, Cr, Zn a Ni boli detekované pod ich limitnými hodnotami. V rámci vyhodnotenia získaných výsledkov, sme sa v predkladanom článku, snažili identifikovať aj potencionálne zdroje znečisťovania resp. vnášania sledovaných ťažkých kovov do vodného toku Nitra.


Back to list of accepted papers