Komplexná fyzicko-geografická analýza obce Slovenské Nové Mesto

Peter Sabo

Abstrakt


SABO, Peter:  Komplexná fyzicko-geografická analýza obce Slovenské Nové Mesto. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied; Katedra geografie a geológie. Vedúci práce: doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.– Banská Bystrica: FPV UMB, 2019. 

 

Práca sa zaoberá fyzicko-geografickou charakteristikou obce Slovenské Nové Mesto. Určená je geografická poloha obce a charakteristika jej záladných geologických, geomorfologických, klimatických, hydrologických, pedogeografických a biogeografických pomerov.

Kľúčové slová: poloha, kataster, geológia, klíma.
Back to list of accepted papers