Vitamíny a ich význam pre ľudský organizmus. Model vyučovacej hodiny pre 2. stupeň základných škôl.

Ivana Volentierová

Abstrakt


V súčasnosti je veľmi diskutovaná téma zdravej výživy, vrátane dostatočného príjmu živín a vitamínov. Ľudia často prijímajú nedostatočné množstvo vitamínov, s čím je spájaný vznik rôznych závažných ochorení. Preto je veľmi dôležité, aby boli deti oboznamované s problematikou zdravej výživy, vrátane príjmu vitamínov, už od detstva. V článku predstavíme model vyučovacej hodiny zameraný na problematiku vitamínov, v ktorom sú sprostredkované základné poznatky pomocou rôznych zaujímavých demonštračných a aktivizujúcich metód a aktivít, vďaka ktorým by si mali žiaci osvojiť základné informácie s lepšou kvalitou a efektívnosťou. Vybraný model bude realizovaný na vyučovacích hodinách biológie. Pomocou tzv. kváziexperimentu s využitím pretestu a posttestu, ktorý bude tvoriť jeden dotazník, budeme porovnávať progres v experimentálnej skupine, teda, či aplikovaný model vyučovacej hodiny priniesol očakávané zlepšenie vo vedomostiach žiakov z danej problematiky.   Back to list of accepted papers