Vplyv distribúcie živného roztoku na vývin kukurice siatej pestovanej v aeroponických podmienkach

Marcel Roszival

Abstrakt


Rastliny sú počas svojho života nútené reagovať na veľké množstvo exogénnych stresorov. Naliehavým problémom súčasnosti je najmä ich koexistencia s produktmi industrializovaného sveta, ktoré môžu spôsobiť celú škálu anatomických, fyziologických alebo biochemických anomálií. Dlhodobá konzumácia takto stresovaných rastlín môže pre človeka predstavovať nebezpečenstvo. Okrem toho sa svetové poľnohospodárstvo potýka s neustálym úbytkom pestovateľských plôch a častými vrtochmi počasia. Za účelom minimalizácie dopadu týchto faktorov na spoločnosť sa vyvíjajú alternatívne formy pestovania rastlín, medzi ktoré patrí tiež aeropónia. Táto práca analyzuje reakcie kukurice siatej (Zea mays) pestovanej aeroponicky, na veľkosť kvapôčok živného roztoku, ktoré boli distribuované ku koreňom v pravidelných intervaloch. Zaznamenali sme zmeny v rastových parametroch a koncentrácii fotosyntetických pigmentov pokusných rastlín. Získané výsledky potvrdili štatisticky významnú súvislosť medzi niekoľkými sledovanými parametrami a veľkosťou kvapôčok v aeroponických systémoch. Po zopakovaní by experiment mohol poskytnúť relevantné výsledky využiteľné pri ďalšom napredovaní tejto formy pestovania.


Back to list of accepted papers