Možnosti rozvoja kritického myslenia v tematickom celku Tráviaca sústava

Zuzana Kuľhová

Abstrakt


Náš článok je zameraný na využívanie rôznych vyučovacích metód, ktoré rozvíjajú kritické a tvorivé myslenie žiakov. Tieto metódy sme využívali na hodinách biológie, konkrétne na hodinách žiakov 4. ročníka štvorročného gymnázia. V súčasnosti zaznamenávame v školstve veľký problém v oblasti kritického myslenia najmä to ako naučiť žiakov efektívne sa učiť a tvorivo myslieť. Naším cieľom je, aby sa na hodinách biológie využívali také metódy, ktoré žiakov aktivizujú a motivujú k poznávaniu nových vedomostí. Je nutné, aby sa školský systém neustále adaptoval na zmeny ekonomické, politické či výchovné v našej spoločnosti. V úvodnej časti nášho článku sme definovali čo je to kritické myslenie, ako si správne vybrať vhodnú metódu a definovali sme niektoré metódy podporujúce rozvoj kritického myslenia.  Výsledkom našej práce sú modely otázok rozvíjajúce kritické myslenie a tvorivosť žiakov v tematickom celku Tráviaca sústava. Otázky sú zamerané na prácu s textom a sú rôzneho typu s využitím Bloomovej taxonómie.

Kľúčové slová: biológia, kritické myslenie, vyučovacie metódy, efektívne vyučovanie, tvorivosťBack to list of accepted papers