Alochemická premena diasporu pomocou tepelnej úpravy

Daniela Horvátová

Abstrakt


Diaspor (AlOOH) je raritný minerál patriaci medzi drahé kamene. Korund (Al₂O₃) môže obsahovať rôzne druhy inklúzií. Diaspor je hydroxid hlinitý, ktorý sa vyskytuje vo forme inklúzií v korunde. Diaspor je dobrým identifikátorom úpravy korundov. Diapsor sa vyznačuje vysokým obsahom vody. Tepelnou úpravou korundu sa inklúzie diasporu rozplynú, keďže diaspor ľahko dehydruje na korund. V tejto práci sme sa zamerali na premenu diasporu na korund tepelnou úpravou. Na identifikovanie diasporu a následné zmeny sme použili Ramanovu spektroskopiu. Sledovali sme zmenu hmotnosti pred a po tepelnej úprave zvážením vzoriek diasporu pred a po tepelnej úprave. Samotnú tepelnú úpravu sme vykonali pri teplotách 350, 450, 800 a 1000 °C po dobu 1 hodiny. Tepelnou úpravou vzoriek diasporu sme zistili, že hmotnosť vzoriek sa po tepelnej úprave znížila o zhruba 16 %, vzorky viditeľne stratili vodu a rozpadli sa. 


Back to list of accepted papers