Komparácia implementácie diverzifikácie v Programoch rozvoja vidieka 2007 - 2013 a 2014 - 2020 na Slovensku

Petra Jaďuďová

Abstrakt


Rozvoj vidieka je stále dôležitou témou v súvislosti so smerovaním agrárneho sektora do budúcnosti. Jedným z možných riešení podpory vidieckeho hospodárstva a zlepšovaním kvality života na vidieku je aj stratégia diverzifikácie, teda priberania ďalších činností, ktoré sú zväčša nepoľnohospodárskeho charakteru. Diverzifikácia sa stala aj súčasťou strategických dokumentov Program rozvoj vidieka SR v podobe príslušných opatrení. V príspevku sa budeme zaoberať výsledkami týchto opatrení v oboch PRV SR pomocou vybraných ukazovateľov.

Príspevok sa bude zameriavať na spracované štatistické informácie, ktoré sme získali vďaka komunikácii so zamestnancami Pôdohospodárskej platobnej agentúre a Národnej siete rozvoja vidieka.

Dáta sme analyticky spracovali do podoby tabuliek, grafov a mapových výstupov a pomocou metódy vysvetľujúceho opisu sme priblížili aj samotnú podstatu diverzifikácie, jej podôb a pár dôvodov, prečo je motivujúcim opatrením pre poľnohospodárov.


Back to list of accepted papers