Cytogenetická analýza králičích kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene

Filip Benko

Abstrakt


Cytogenetika umožňuje komplexné vyšetrenie kmeňových buniek na chromozómovej úrovni. Medzi často sa vyskytujúce anomálie patria aneuploidie. Naša práca bola zameraná na analýzu mezenchymálnych kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene králikov Novozélandskej bielej línie. Kmeňové bunky boli izolované pomocou Ficoll PaqueTM gradientu, kultivované v troch pasážach, následne ošetrené kolcemidom a zastavené v metafáze. Z každej pasáže boli zhotovené chromozómové preparáty, v ktorých sme hodnotili výskyt aneuploidií.  Ich  početnosť sme porovnávali samostatne aj medzi sebou vo všetkých troch pasážach. Výsledky poukazujú na zvýšený percentuálny výskyt aneuploidií v pasáži P3, ktorý býva často krát spôsobený adaptáciou buniek na kultivačné podmienky. V pasážach P1 a P2 sme nezaznamenali zvýšený výskyt aneuploidií. Pri porovnávaní výskytu normálnych a abnormálnych buniek medzi pasážami sme štatisticky signifikantný (P< 0,05) výsledok zaznamenali len pri porovnaní pasáží P2 a P3. Na záver môžeme konštatovať, že pasážovanie buniek nemá výraznejší vplyv na výskyt aneuploidných kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene králikov.Back to list of accepted papers