Porovnanie služieb na rozpoznávanie obrazov

Dominika Mihálová

Abstrakt


Cieľom našej práce je vytvoriť webovú aplikáciu na rozpoznávanie obrazov, ktorá v sebe zahŕňa tri rôzne služby na rozpoznávanie obrazov a experimentálne overiť, ktorá z týchto služieb je najlepšia.

V úvode a prvej kapitole načrtneme dôležité informácie týkajúce sa problematiky cloudových služieb. Uvádzame základné teoretické poznatky. Opisujeme štruktúru týchto služieb a ako služby na rozpoznávanie obrazov realizujú proces učenia a spracovávajú obrazy.

Ďalšie kapitoly sa už priamo venujú návrhu a implementácií služieb do webovej aplikácie. Definujú vzhľad a vrstvy aplikácie typu klient-server, jej obsah na strane klienta a serveru, použité programovacie jazyky, spôsob spracovania jednotlivých vstupov a výstupov s poukázaním na prípadné chyby.

V závere je prezentovaná webová aplikácia a diskusia k experimentálnemu overeniu na základe troch kritérií: kvalita spracovania obrazu, rýchlosť spracovania obrazu a zložitosť implementácie služieb.

Kľúčové slová: rozpoznávanie obrazov, webová aplikácia, deep learningBack to list of accepted papers