Vyhotovenie a verifikácia názornej učebnej pomôcky pre učebný predmeet technika

Ján Valúch

Abstrakt


Vedecký článok je zameraný na vyhotovenie a verifikáciu názornej učebnej pomôcky vzorkovnice. Cieľom našej práce bolo zistiť či má vyhotovená učebná pomôcka  v školskom prostredí na predmete technika. Spojením nadobudnutými školskými vedomosťami a získanými technickými zručnosťami počas štúdia , sme získali základný stavebný pilier práce, ktorá sa zakladá na vyhotovení učebnej pomôcky a následnou realizáciou výskumu. Do nášho výskumu sa celkom zapojilo 56 žiakov šiesteho ročníka ZŠ. V teoretickej časti našej práce sme sa zamerali na definíciu predmetu technika a bližších špecifík daného predmetu. V práci sú popísané a charakterizované materiálne didaktické prostriedky, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu stanovených cieľov vo vyučovaní. V teoretickej časti je následne definované preberané učivo po stránke odbornej a procesuálnej. Je zamerané na kognitívne myslenie, kde žiak vie rozpoznať základné druhy drevín a rozdiel medzi nimi. Ďalšia kapitola je venovaná návrhu a vyhotoveniu názornej učebnej pomôcky. Sú tam bližšie popísané kroky zhotovenia danej učebnej pomôcky. V ďalšej kapitole sa venujeme návrhu didaktického testu , ktorý je primárnou súčasťou práce a výskumu. Po didaktickom teste nasleduje analýza výsledkov z realizovaného pedagogického experimentu. Posledná časť je venovaná výsledkom daného výskumu a odporúčanie pre prax.Back to list of accepted papers