Meranie vybraných fyzikálnych veličín pomocou Arduina

Peter Korman

Abstrakt


Príspevok sa zameriava na možnosti využitia mikrokontroléra Arduino na realizáciu bádateľských aktivít vo vyučovaní fyziky. Meracia platforma, vyvíjaná v rámci magisterskej záverečnej práce autora, umožňuje realizovať merania vybraných fyzikálnych veličín ako sú čas, teplota, tlak a pod. Príspevok ďalej prináša niekoľko námetov na realizáciu experimentálnych aktivít bádateľského charakteru s využitím tejto platformy, ktoré je možné využiť vo vyučovaní fyziky v rámci ISCED 3A.

Kľúčové slová: experiment, Arduino, školské pomôcky, bádateľské vyučovanie


Back to list of accepted papers