Faktory ovplyvňujúce obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej

Veronika Kubová

Abstrakt


V našej práci upriamujeme pozornosť na skúmanie účinku použitej metódy, genotypu a alelopatie u dvoch odrôd pšenice letnej formy ozimnej (Triticum aestivum cv. IS Mandala a IS Spirella) z hľadiska obsahu fotosyntetických pigmentov v asimilačných listoch. Po 10 dňoch pestovania pšenice v pôdnom substráte obohatenom o sušinu repy cukrovej (10 a 20 g/kg pôdy) bol v listoch stanovený obsah chlorofylu a, chlorofylu b a karotenoidov. Naše výsledky poukázali na genotypové rozdiely v reakcii rastlín na sledované faktory prostredia (aplikácia repy do pôdy). Sledované genotypy sa líšili najmä v obsahu karotenoidov. Vyšší obsah fotosyntetických pigmentov vplyvom aplikácie sušiny repy sme zaznamenali iba v prípade odrody IS Mandala. Stanovením obsahu pigmentov v čerstvých listoch sme zaznamenali v prípade každého variantu experimentu vyšší obsah pigmentov.

Kľúčové slová: fotosyntetické pigmenty, pšenica, alelopatia

 Back to list of accepted papers