Vplyv chemických a fyzikálnych pôdnych vlastností na potenciálne prístupné formy kadmia

Petronela Debnárová

Abstrakt


Cieľom práce bolo zhodnotenie obsahu potenciálne prístupnej formy kadmia v pôdnych vzorkách, ktoré sme odoberali zo 4 lokalít nachádzajúcich sa v oblasti Štiavnických vrchov na alúviu rieky Štiavnica. Merania a odber vzoriek sme uskutočnili 10. septembra 2018. Merali sme fyzikálne (pôdna teplota a vlhkosť) a chemické (pH, Eh) vlastnosti pôdy a obsah potenciálne prístupných foriem kadmia vo výluhu 2M HNO3. Zistili sme zvýšený obsah potenciálne prístupnej formy kadmia na všetkých skúmaných lokalitách. Najvyššiu hodnotu sme namerali na lokalite 1A (9,80 mg.km-1) s najnižšie nameranou hodnotou pH (5,47) a najnižšiu hodnotu na lokalite 4EZ (2,24 mg.km-1) s najvyššou hodnotou pH (7,36). Nameranými údajmi sme potvrdili, že pri nižších hodnotách pH rastie obsah potenciálne prístupných foriem kadmia. Tie môžu ľahko vstupovať do potravinového reťazca a pôsobiť toxicky pre živé organizmy.


Back to list of accepted papers