Toxic effect of different concentrations of xylene on Euglena gracilis strain Z

Alexandra Lukáčová, Matej Vesteg

Abstrakt


Monocyklický aromatický uhľovodík xylén patrí medzi priemyselne využívané organické rozpúšťadlá. Únikom xylénu do prírodného prostredia môže dôjsť k závažnej environmentálnej kontaminácii s fatálnymi následkami pre celú biotu povrchových a podzemných vôd, ako aj pôdnych ekosystémov. Vhodným modelovým organizmom pre štúdium škodlivého vplyvu xylénu je jednobunkový eukaryotický bíčíkovec Euglena gracilis. Doposiaľ testované koncentrácie xylénu indukovali v ovplyvnených kultúrach divých fotosyntetických kmeňov uvedeného organizmu viditeľný pokles obsahu chlorofylu, charakteristické morfologické zmeny a špecifickú formu bunkového delenia, ktorá by potenciálne mohla predstavovať meiózu. Cieľom práce bolo sledovať toxický efekt rôznych koncentrácií xylénu na sladkovodného bičíkovca E. gracilis kmeň s využitím optického mikroskopu. Výsledky výskumu môžu byť využité v environmentálnej praxi v rámci biomonitoringu na detekciu už pomerne nízkych koncentrácií xylénu v prírodných ekosystémoch. 

Kľúčové slová: Euglena gracilis, xylén, aromatický uhľovodík, biomonitoring, prírodné ekosystémyBack to list of accepted papers