Fylogeografická charakteristika a ekosozologické hodnotenie biokoridorov so zameraním na migráciu veľkých šeliem v okrese Lučenec

Lukáš Wittlinger

Abstrakt


Článok je zameraný na druhovú ochranu biodiverzity v okrese Lučenec, pričom základným cieľom je vymedzenie migračných biokoridorov a ich následná ochrana pri plánovanej výstavbe rýchlostnej cesty R2. Cieľovými druhmi výskumu sú veľké šelmy rys, vlk, medveď a mačka divá. Počas výskumu sme využili metódu habitatovej analýzy výskytu voľne žijúcich živočíchov vo vzťahu k určeniu ich migračných trás, na základe ktorých definujeme jednotlivé biokoridory, pričom pozornosť venujeme ich fylogeografickej charakteristike a hodnoteniu pomocou ekosozologických kritérií. Výsledkom výskumu je vymedzenie piatich biokoridorov a konkrétny zoznam abundancie mortality taxónov a ich spoločenská hodnota.


Back to list of accepted papers