Využitie zeme v meste ako premenná pri skúmaní podmienok pre pešiu dopravu

Dávid Lorenc

Abstrakt


Predložená práca sa zaoberá funkčno-priestorovou štruktúrou mesta (využitím zeme v meste), ako pestrou mozaikou rôznych aktivít a vzťahov prejavujúcich sa v priestore. Tento systém je tvorený ako areálmi s istými funkciami, tak funkčnými vzťahmi v priestore mesta. Práca zahŕňa identifikáciu, klasifikáciu a analýzu kategórií využitia zeme v prostredí intravilánu mesta Želiezovce. Legenda využitia zeme bola prispôsobená pre potreby budúceho výskumu podmienok pre pešiu dopravu. Práca skúma, ako sa menia vybrané atribúty funkčných areálov pri zväčšujúcej sa vzdialenosti od centra mesta. Skúmané bolo aj rozmiestnenie areálov podporujúcich chôdzu.

Kľúčové slová: využitie zeme, intravilán, využitie zeme, podmienky pre pešiu dopravu, ŽeliezovceBack to list of accepted papers