Výbory konferencie

Organizačný výbor konferencie na FPV UMB v Banskej Bystrici:

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Ing. Slavka Račáková, PhD.

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Ing. Ján Pavlovkin, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

MSc. Ing. Juraj Švajda, PhD.

prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

RNDr. Tatiana MIntálová, PhD.

Mgr. Tomáš Valent


Organizačný výbor konferencie na FPV UKF v Nitre:

prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.

PaedDr. Katarína Zverková

RNDr. Dominika Kaisová

Bc. Mária Maťková

Mgr. Miroslava Šidlovská, PhD.

Mgr. Alexandra Bartková

Mgr. Veronika Bočková

Mgr. Jan Francisti

Mgr. Petra Králiková

Mgr. Juraj Obonya

Mgr. Marcel Rozsival