Browse Title Index


 
Scheduled Conference Title
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Metodika tvorby systému zelene Abstract
David Turčáni
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 LOKAČNÝ POTENCIÁL OBCÍ TURZOVSKEJ VRCHOVINY VO VZŤAHU K REGIONÁLNEMU ROZVOJU Abstract
Helena Odrobiňáková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 RIEŠENIE MATEMATICKŹCH URČOVACÍCH ÚLOH METÓDOU SUBSTITÚCIE Abstract
Dalibor Gonda
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 STANOVENIE OBSAHU OLOVA V NADZEMNÝCH ČASTIACH HRACHU SIATEHO METÓDOU PRIETOKOVEJ ROZPÚŠŤACEJ CHRONOPOTENCIOMETRIE A METÓDOU ATÓMOVEJ ABSORPČNEJ SPEKTROMETRIE Abstract
Beáta Piršelová, Silvia Jakabová, Ondrej Hegedűs, Peter Boleček
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 MAMMALS MORTALITY EFFECT OF AUTOMOBILE TRAFFIC ON HAVLÍČKOBRODSKO Abstract
Jiří Mrtka, Marie Borkovcová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Induktivní a deduktivní metody ve výuce matematiky na středních školách Abstract
Jiří Břehovský
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 PŘÍMÝ LASEROVÝ ZÁPIS 3D STRUKTUR DO TENKÝCH VRSTEV SKLOVITÉHO As50Se50 Abstract
Karel Pálka
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Úroda zrna a energetická bilancia jačmeňa siateho jarného (Hordeum vulgare L.) pri využití rôznych pestovateľských technológií Abstract
Ladislav Režo, Richard Pospišil, Zora Ondrejčíková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Užití faktorové analýzy a nelineární regrese při stanovení disociačních konstant léčiv Abstract
Zuzana Ferenčíková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Zábavný deň s matematikou Abstract
Zuzana Kureková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 VÝSKYT SALMONELÓZ V NITRIANSKOM KRAJI V ROKOCH 2005-2007 Abstract
Libuša Lengyelova, Martina Benczová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Tolerancia koreňov rôznych odrôd sóje fazuľovej k iónom arzénu Abstract
Patrik Mészáros, Beáta Piršelová, Ildikó Matušíková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 SÚVISLOSŤ INZULÍNU PODOBNÉHO RASTOVÉHO FAKTORA (IGF-I) A ALKOHOLU U ADOLESCENTNÝCH ŽIEN Abstract
Tomáš Žatko, Barbora Matejovičová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Hodnotenie akútneho účinku niklu na mikroštruktúru kompaktného kostného tkaniva laboratórnych potkanov Abstract
Hana Chovancová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ĽUBOVNIANSKE KÚPELE – INSUFFICIENTLY USED FOR RECREACTIONAL TOURISM Abstract
Martina Compľová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 FYZICKOGEOGRAFICKÉ ASPEKTY V PLANETOLÓGII, PLANETOLOGICKÉ ASPEKTY VO FYZICKEJ GEOGRAFII: VYBRANÉ JAVY A PROCESY NA PRÍKLADE ZEME A VENUŠE Abstract
Zoltán Garai
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 METODICKÉ VÝCHODISKÁ PRE TVORBU STRATÉGIE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA MESTA NITRA Abstract
Henrieta Horičková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 PROGRAM NSD, NSN – VERZIA 1.0 Abstract
Tomáš Bene
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Význam interaktivity v e-learningových kurzoch Abstract
Martin Magdin
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 DYNAMIKA OBSAHU β-D-GLUKÁNU V ZRNE OVSA (AVENA SATIVA L.) Abstract
Andrea Hlinková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Chlamydia trachomatis ajej výskyt v nitrianskom kraji v rokoch 2005-2007 Abstract
Libuša Lengyelova
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Determination of particle shape and size distribution of model types of nanomaterials Abstract
Edita Bretšnajdrová, Ladislav Svoboda, Jiří Zelenka
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 HODNOTENIE VARIABILITY AUTOCHTÓNNYCH DRUHOV RODU PRUNUS L. Abstract
Kristína Muráňová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Najčastejšie poruchy chodidla u detí a metódy ich hodnotenia Abstract
Martina Benczová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 OBYVATEĽSTVO POPRADSKEJ KOTLINY AKO ZÁKLADNÝ FAKTOR ZMIEN KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY Abstract
Vladimír Solár
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 OBEZITA A ŽIVOTNÝ ŠTÝL U DETÍ OKRESU BANSKÁ BYSTRICA: POROVNANIE VIDIECKYCH A MESTSKÝCH PROBANDOV OBESITY AND LIFE STYLE OF CHILDREN IN DISTRICT BANSKÁ BYSTRICA Zuzana Hujová, Jana Kobanová, Magdaléna Ďateľová, Jana Figlárová Abstract
Zuzana Hujová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 PRIESKUM DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ POPULÁCIE VYSOKOŠKOLÁKOV BANSKEJ BYSTRICE MONITORING OF DRUG DEPENDENCES IN UNIVERSITY STUDENTS FROM BANSKÁ BYSTRICA Zuzana Hujová, Jana Vojteková Abstract
Zuzana Hujová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 THE NATURE PROTECTION OF THE ĎUMBIERSKE TATRY MOUNTAINS Abstract
Ingrid Károlyová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Zvyšovanie efektívnosti vyučovacieho procesu prostredníctvom kooperatívneho vyučovania Abstract
Renáta Kunová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Digitálna gramotnosť Abstract
Zuzana Kotríková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 VÝZNAM MOTIVÁCIE A AKTIVIZÁCIE VO VYUČOVANÍ MATEMATIKY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH POMOCOU PRVKOV Z HISTÓRIE MATEMATIKY Abstract
Dana Mitrengová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ORNITOCENÓZY PR ALÚVIUM ŽITAVY Abstract
Helena Imrichová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Hydrogeografická charakteristika katastrálneho územia obce Hlinné Abstract
Michal Jenčo
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 RÓMSKE OBYVATEĽSTVO V PREŠOVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI Abstract
Beáta Dravecká, Zuzana Dolná
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 VPLYV VYBRANÝCH ENDOGÉNNYCH FAKTOROV NA ROZVOJ MIKROREGIÓNU DOLINA ČERGOVA Abstract
Beata Pustá, Barbora Némethyová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 DOPADY HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA MEDZINÁRODNÝ CESTOVNÝ RUCH V EURÓPE V ROKU 2009 Abstract
Emília Sabolová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ZHODNOTENIE ÚROVNE VEDOMOSTÍ ŠTUDENTOV GEOGRAFIE O ÚZEMÍ NÍZKYCH TATIER PROSTREDNÍCTVOM ANALÝZ MENTÁLNYCH MÁP Abstract
Bohuslava Gregorová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 THE INFLUENCE OF COMBINED SEWER OVERFLOWS ON RIVER TRNÁVKA Abstract
Peter Sudovský, Anna Michalíková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Metóda krokov - krok za krokom Abstract
Anna Najmanová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Kombinace kvalitativních a kvantitativních metod geografického výzkumu: analýza vztahů Tišnova a Předklášteří Abstract
Jan Trávníček, Ondřej Šerý, Andrea Nogová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 VYUŽITIE METÓD IDENTIFIKÁCIE A KLASIFIKÁCIE ZÚČASTNENÝCH STRÁN V KONCEPTE TRIPLE BOTTOM LINE Abstract
Anna Gondášová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 KOŘENOVÁ A MIMOKOŘENOVÁ APLIKACE HOŘČÍKU VE VÝŽIVĚ RÉVY VINNÉ Abstract
Andrea Zatloukalová, Tomáš Lošák
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Efektívnosť vyučovania fyziky s využitím digitálneho obsahu výučbových programov na základných školách Abstract
Peter Viktor
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Vplyv organizácie porastu a foliárneho ošetrenia na vybrané parametre produkcie slnečnice ročnej Abstract
Alexandra Veverková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA PÚTNICKÝCH AKTIVÍT V OBCI RAJECKÁ LESNÁ Abstract
Patrik Bubelíny
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 MILK COMPOSITION OF DAIRY COWS DURING LACTATION PERIOD RELATED TO METABOLIC DISORDERS Abstract
Terézia Filipejová, Jaroslav Kováčik, Katarína Kirchnerová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 KOŠSKÉ MOKRADE – OBLASŤ POZNAMENANÁ ŤAŽBOU Abstract
Želmíra Micková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 POLITICKÝ REGIÓN – DEFINÍCIE, KLASIFIKÁCIA A REGIONALIZÁCIA NA PRÍKLDE REGIÓNU STREDNEJ EURÓPY Abstract
Zuzana Jakabová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 SÚ VZDIALENÉ EXPERIMENTY V CHEMICKOM VZDELÁVANÍ MOŽNÉ? - CHARAKTERISTIKA ELEKTROCHEMICKÉHO ČLÁNKU Abstract
Žaneta Gerhátová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 VÝVOJ ANTROPOGÉNNEHO VPLYVU NA MORFOLÓGIU KORYTA VODNÉHO TOKU - PRÍKLAD RIEKY BELEJ Abstract
Anna Kidová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 PRIESTOROVÁ MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA PRE PODPORU ROZHODOVANIA Abstract
Peter Skubinčan
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 XNA GAME STUDIO – NÁSTROJ NA TVORBU HIER. Abstract
Julo Jenis
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Vybrané stopové rizikové prvky v býčom ejakuláte a ich vzťah ku kvalitatívnym parametrom ejakulátu Abstract
Zuzana Kňažická, Eva Tvrdá, Norbert Lukáč
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 CONTRIBUTION TO LANDSCAPE STRUCTURE COGNITION OF ČACHTICKÉ KRAPATY Abstract
Miroslav Vrábeľ
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ANATOMICKÁ ŠTRUKTÚRA IHLÍC MEDZIDRUHOVÝCH HYBRIDOV ABIES CEPHALONICA X ABIES NUMIDICA A ABIES CEPHALONICA X ABIES NORDMANNIANA Abstract
Martin Galgóci
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 HODNOTENIE VPLYVU FOLIÁRNEJ APLIKÁCIE PRÍPRAVKOV NA FORMOVANIE PRODUKĆNÝCH PARAMETROV HYBRIDOV SLNEČNICE ROČNEJ Abstract
Zuzana Bacsová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 VYUŽITIE ZAUJÍMAVÝCH ASPEKTOV Z HISTÓRIE MATEMATIKY AKO MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV Abstract
Filip Halama, Patrícia Benická
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Využitie prvkov histórie matematiky pri rozvoji matematického myslenia Abstract
Patrícia Benická, Filip Halama
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 VZDÁLENÁ LABORATOŘ – SROVNÁNÍ ŠESTI ŽÁROVEK Abstract
František Látal
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 METABOLICKÁ DIVERZITA MIKROBIÁLNYCH SPOLOČENSTIEV V RIZOSFÉRE TROCH TYPOV GENETICKY MODIFIKOVANÝCH RASTLÍN LUCERNY SIATEJ Abstract
Natália Faragová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Zaujímavosti nekonečna Abstract
Michaela Klepancová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 VPLYV PRÍDAVKU PŠENIČNEJ A JABLČNEJ VLÁKNINY NA TECHNOLOGICKÚ KVALITU A PEKÁRSKE VLASTNOSTI PŠENIČNEJ MÚKY Abstract
sona gavurnikova
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ANALÝZA VYBRANÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOBRÁ VODA Abstract
Barbora Lipovská
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 THE EFFECT OF ARSENIC AND CADMIUM ON THE EXPRESSION OF STRESS PROTEINS Abstract
Martin MOROVIČ, Darina KAČERIAKOVÁ, Stanislav BAROŠ, Klaudia JOMOVÁ
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ZMENA INDEXU BMI V PRIEBEHU PUBERTY ŠPORTUJÚCICH A NEŠPORTUJÚCICH DIEVČAT Abstract
Kristína Tománková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 TIME SERIES PREDICTION USING ELLIOTT´S WAVES Abstract
Martin Kotyrba
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ROZDÍLY MEZI RDF MODELEM A TOPIC MAPS Abstract
Martin Žáček
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Volně šiřitelné business ontologie Abstract
Rostislav Miarka
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Doménově-specifické modelování Abstract
Zdeněk Meliš
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Analýza vysokomolekulových bielkovín v genotypoch Triticum aestivum L. a Triticum spelta L. Abstract
Stanislav Baroš
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Vplyv stanovištných podmienok a spôsob manažmentu na morfologické parametre ľubovníka škvrnitého (Hypericum maculatum Crantz) Abstract
Beáta Taylorová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 EPIGEICKÉ PAVÚKY VO VÄZBE NA VINOHRADNÍCKE HISTORICKÉ KRAJINNÉ ŠTRUKTÚRY Abstract
Lenka Dankaninová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 O NIEKTORÝCH „PARADOXOCH“ V PENNEYOVYCH HRÁCH Abstract
lubomir rybansky
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 SROVNÁNÍ OBJEKTOVĚ RELAČNÍHO MAPOVÁNÍ S OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝM PŘÍSTUPEM Abstract
Jaroslav Ševčík
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Diferenciální evoluce v optimalizaci klasifikace a vliv mutace Abstract
Michal Vengloř
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 VYHLEDÁVÁNÍ NA WWW S VYUŽÍTÍM FUZZY PŘÍSTUPU Abstract
Pavel Smolka
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 MODERNÍ POJETÍ VÝUKY BIOLOGIE ČLOVĚKA NA UKÁZCE SMYSLOVÉ SOUSTAVY Abstract
Lukáš Hlaváček Mgr.
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Problémy pri stanovení povodňového ohrozenia v malých povodiach Abstract
Matej Vojtek, Martin Boltižiar
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 DRUHOTNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE RÁZTOČNO V ROKU 200 Abstract
Jana Oláhová, Martin Boltižiar
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Transformácia pšenice (Triticum aestivum L.) génom pre vysokomoleklovú podjednotku glutenínov 1dy 12.3 použitím biolistickej metódy, WHEAT (Triticum aestivum L.) TRANSFORMATION WITH HIGH MOLECULAR WEIGHT GLUTENIN SUBUNIT 1Dy 12.3 USING BIOLISTIC METHOD Abstract
Ľubica Konôpková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 APLIKACE STROJOVÉHO UČENÍ V PREDIKCI ČASOVÝCH ŘAD Abstract
David Sikora
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 MOŽNOSTI VYUŽITIA DRUHOVO-ŠPECIFICKÝCH MARKÉROV cpDNA A mtDNA PRI ANALÝZE HYBRIDNÝCH ROJOV BOROVÍC NA LOKALITE HABOVKA Abstract
Martina Braná, Martin Galgóci, Andrej Kormuťák
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 TAQ I POLOYMORFIZMUS V GÉNE PRE RECEPTOR VITAMÍNU D (VDR) JE ASOCIOVANÝ S BIOCHEMICKÝMI MARKERMI KOSTNEJ REMODELÁCIE A S VÝSKYTOM FRAKTÚR U SLOVENSKÝCH POSTMENOPAUZÁLNYCH ŽIEN Abstract
Vladimíra Krajčovičová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Aj dôkazy...?! Abstract
Marek Varga
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Analýza vplyvu Hha I polymorfizmu v géne pre apolipoproteín E na hladinu vybraných biochemických markerov kostnej remodelácie. Abstract
Jana Zábojníková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 USE OF PUBLIC SPACES IN CONDITIONS OF TOWN NITRA Abstract
Soňa Kerezstesová, Barbora Lipovská
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 MIGRAČNÍ MODEL PARALELNÍ DIFERENCIÁLNÍ EVOLUCE Abstract
Petr Bujok
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 SPÔSOBY A MOŽNOSTI ZAPÁJANIA OBČANOV DO PLÁNOVACÍCH PROCESOV Abstract
Soňa Keresztesová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 VYUŽITIE ARANŽÉRSKYCH PRÁC A DEKORÁCIÍ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH Abstract
Anna Gogoláková, Judita Lorencová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 V rukách času Abstract
Ľubica Koreneková, Soňa Čeretková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ODPAD AKO VÝZNAMNÝ INDIKÁTOR TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA Abstract
Alexandra Koncalova, Alena Dubcová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZACE PRO AUTO-STEREOSKOPICKÁ ZAŘÍZENÍ Abstract
Tomas Komenda, David Brazina
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 NELEGÁLNE SKLÁDKY V MESTSKEJ ČASTI VAJNORY A ICH VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Abstract
Andrea Grebečiová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 VYBRANÉ PREDPOKLADY ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE LEVOČA Abstract
Anna Vráblová, Alena Dubcová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 SIMULOVANIE ZÁPLAVOVÝCH ZÓN NA RIEKE ŽITAVA A HOSTIANSKOM POTOKU Abstract
Lukáš Zorád
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ZDRAVOTNÝ STAV BOROVICE ČIERNEJ V ZOBORSKÝCH VRCHOCH Abstract
Zuzana Hečková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 VÝSLEDKY VLASTNÉHO KRÚŽKOVANIA VTÁKOV NA SLOVENSKU V ROKOCH 2001 - 2010 Abstract
Roman Slobodník, Vladimír Slobodník
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ZAHRANIČNÁ MIGRÁCIA V KONCEPCII TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA NA SLOVENSKU Abstract
Michal Bilic, Alfred Krogmann
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 TVORBA MAPY POTENCIALU VIZUALNEJ EXPONOVANSTI KRAJINY V GRASS GIS Abstract
Peter Petluš, Imrich Jakab
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ÚČINOK APLIKÁCIE BIOKALU NA PRODUKCIU A KVALITU SLNEČNICE ROČNEJ (HELIANTHUS ANNUUS L) Abstract
Marián Mano
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 FUNCTIONAL ASSESSMENT OF THE AREAS IN MESTSKÝ PARK IN THE TOWN TOPOĽČANY WITH APPLICATION OF OCCURRENCE OF THE WOOD SPECIES CAUSING ALLERGIES Abstract
Monika Strelková, Zdenka Rózová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 REAKCIA LISTOV BÔBU OBYČAJNÉHO (VICIA FABA L. CV. AŠTAR) NA IÓNY KADMIA Abstract
Terézia Dobroviczká, Beáta Piršelová, Ildikó Matušíková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Vplyv organického znečistenia rieky Nitry na diverzitu nálevníkov v prítoku Chotina Abstract
Silvia Hnátová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 REPREZENTACE XSD/XML V ASOCIATIVNÍCH SÍTÍCH Abstract
Marek Vajgl
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 MIGRACE A OPTIMALIZACE DAT RELAČNÍCH DATABÁZÍ ZA NEURČITOSTI Abstract
Bogdan Walek
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ANALÝZA SOCIOEKONOMICKEJ ŠTRUKTÚRY KATASTRA KRUPINA Abstract
Katarína Baťová
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 THE INFLUENCE OF SEASONAL CHANGES IN THE DYNAMICS OF INORGANIC NITROGEN IN THE SOIL TYPE CAMBISOL Abstract
Michal Hudec
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 POTRAVA MYŠIARKY UŠATEJ (ASIO OTUS, LINNAEUS 1758) Z DVOCH ODLIŠNÝCH TYPOV ZIMOVÍSK NA HORNOM PONITRÍ Abstract
Filip Tulis
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ANALYSIS AND INTERPRETATION OF QUESTIONNAIRE RESULTS Abstract
Peter Kuna
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Abstract
Lukáš Tkáč
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Abstract
Jaroslav Žáček
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues 3-D MODELING OPTIONS OF SURFACE IN MICROSOFT OFFICE 2010 - MS EXCEL Abstract
Michal Bilic, Martin Valach, Lucia Šolcová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues A TEACHING AID FROM MICROSCOPIC ANATOMY OF SKELETAL, MUSCULAR AND DIGESTIVE SYSTEMS IN ANIMALS AND HUMAN Abstract
Ivana Boboňová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues A REVIEW OF WOOL MODIFICATIONS BY PLASMA INFLUENCE Abstract
Zuzana Hanzlíková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Acari (mesostigmata) of small mammals of wetland biotopes in Podunajská rovina lowland Abstract
Peter Klimant
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ACUTE TOXICITY OF LEAD NITRATE (Pb(NO3)2) METAL SALT ON SURVIVAL AND BEHAVIORAL CHANGES OFMILKFISH (Chanos chanos) Abstract
Majid Askari Hesni
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ADAPTIVE E-LEARNING SYSTEM FOR LANGUAGE LEARNING Abstract
Vladimír Bradáč
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues AGROBACTERIUM-MEDIATED TRANSFORMATION OF COMMON WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) USING MATURE SEEDS Abstract
Richard Murín
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues AGROBACTERIUM-MEDIATED TRANSFORMATION OF COMMON WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) USING MATURE SEEDS Abstract
Richard Murín
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 ALBUMÍN, KYSELINA MOČOVÁ A BILIRUBÍN AKO MOŽNÉ PROTEKTÍVA SPERMIÍ PRED OXIDATÍVNYM STRESOM Abstract
Eva Tvrdá, Zuzana Kňažická, Norbert Lukáč
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ALGEBRA – FROM THE SCIENCE OF SOLVING EQUATIONS TO THE THEORY OF ALGEBRAIC STRUCTURES Abstract
Peter Lenčéš
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues AMBIGUOUS ETIOLOGY OF PATHOLOGICAL FINDING FROM ARCHAELOGICAL LOCALITY NITRA – KATEDRÁLA Abstract
Mária Tonková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ANALYSIS AND EVALUATION OF THE SITUATION AND DEVELOPMENT OF THE ACREAGE OF ARABLE LAND IN SELECTED AREA OF DISTRICT KOMÁRNO Abstract
Monika Krčmárová, Zuzana Zacharová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ANALYSIS OF HINDIII POLYMORPHISM IN THE BGP GENE IN ASSOCIATIATION WITH OSTEOPOROSIS- RELATED TRAITS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN. Abstract
Jana Zábojníková
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Analysis of the composition of municipal solid waste and the process in the selected municipalities in district Zlaté Moravce in 2011 Abstract
Alexandra Koncalova, Alena Dubcova
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Analysis of the occurrence of European mistletoe (Viscum album L. ssp. album) in some sections of chateau park Lednice Abstract
Tivadar Baltazár
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ANALYSIS OF THE QUALITY AND USE OF PUBLIC SPACES IN RURAL AREAS Abstract
Barbora Lipovská
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ANALYSIS OF THE SLOVAK METRICS READABILITY Abstract
Ivana Škorecová, Ľubomír Zelenický, Aba Teleki
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ANALYSIS OF VARIABILITY OF THE GENUS PRUNUS L. AS PART OF BIOCORRIDOR IMPORTANT FOR LANDSCAPE Abstract
Ivana Žgančíková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ANNUAL PATTERNS OF THYROID HORMONES AND BLOOD BIOCHEMICALS, AND THEIR RELATIONSHIP WITH AMBIENT CONDITIONS IN IRANIAN DALLAGH EWES Abstract
Farid Moslemipur
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ANNUAL PATTERNS OF THYROID HORMONES AND BLOOD BIOCHEMICALS, AND THEIR RELATIONSHIP WITH AMBIENT CONDITIONS IN IRANIAN DALLAGH EWES Abstract
Farid Moslemipur
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues APLICATION OF FRESH SAWDUST AND THEIR IMPACT ON SELECTED SOIL PARAMETERS Abstract
Martin Jančich
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues APOLLONIUS PROBLEM SOLVED BY USING ANALYTICAL GEOMETRY METHODS Abstract
Eva Barcíková
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Application of Analytic Network Process for the assessment and evaluation of software product Abstract
Meaza Birhane Haile
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Application of ISSR and SSR combined data to assess genetic diversity in dwarf mountain pine (Pinus mugo Turra) Abstract
Konrad Celiński, Veronika Zbránková, Aleksandra Wojnicka-Półtorak, Kamila Główczewska, Bartosz Hornik, Wiesław Prus-Głowacki
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues APPLICATIONS OF PARAMETRIC AND NON-PARAMETRIC TESTS Abstract
Edita Szabová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ASSESSMENT OF LANDSCAPE STABILITY USING VARIATION CURVES Abstract
Jana Oláhová, Matej Vojtek, Martin Boltižiar
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Assessment of the State of Contamination of the Dlhý kanál by Harmful Substances in the Močenok Cadastral Area Abstract
Jozef Straňák, Lenka Bolešová, Ivana Škorecová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ASSESSMENT OF THE STATE OF GREEN FOR GREEN BUILDING DEDICATED HOME EDERLY AND SOCIAL SERVICES IN BANSKÁ BYSTRICA Abstract
Alena Hroncová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ASSOCIATION OF THE LEU432VAL POLYMORPHISM IN CYP1B1 GENE WITH BONE MINERAL DENSITY (BMD) IN SLOVAK POSTMENOPAUSAL WOMEN Abstract
Jana Španková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ASSOCIATIONS OF GENETIC VARIABILITY IN THE CYP 1B1 GENE WITH OSTEOPOROSIS – RELATED TRAITS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN Abstract
Jana Španková, Vladimíra Krajčovičová, Radoslav Omelka
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ASYMPTOTIC CONVERGENCE OF THE SOLUTIONS OF A DISCRETE EQUATION WITH SEVERAL DELAYS Abstract
Zuzana Šutá
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Atmospheric concentrations of allergenic fungal spores at Worcester (United Kingdom) in 2006 Abstract
Magdalena Sadys, Roy Kennedy
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Automatic Semantic Image Annotation System Abstract
Ellen Molitorisová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues AVIFAUNA OF ČADCA CONURBATION Abstract
Denisa Poláková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues BATS´ PREFERENCE OF DIFFERENT CONSTRUCTION TYPES OF BLOCK OF FLATS Abstract
Matúš Kováč
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues BIODIVERSITY OF DRAGONFLIES OF TRIBEČ, VTÁČNIK AND POHRONSKÝ INOVEC MOUNTAINS Abstract
Kornelia Petrovicova
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues BLENDED LEARNING – METÓDA PRI ROZVÍJANÍ MATEMATICKÉHO MYSLENIA Abstract
Patrícia Benická
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues BOARD GAMES IN THE MATHEMATICS EDUCATION Abstract
Zuzana Vitézová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues BODY STATURE OF INDIVIDUALS FROM FORTIFIED CASTLE OF MUŽLA-ČENKOV Abstract
Branislav Kolena
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues BREEDING DIET COMPOSITION OF LONG – EARED OWL (ASIO OTUS, L. 1758): PRELIMINARY STUDY FROM BREEDING SEASON IN PRIEVIDZKÁ KOTLINA - BASIN (CENTRAL SLOVAKIA) Abstract
Filip Tulis, Roman Slobodnik, Martina Nechalová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues CALCULATION OF THE ARITHMETIC MEAN IN THE SIXTH GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL – HOW TO ATTRACT THE INTEREST OF STUDENTS AND EXPLORE THEIR SHORTCOMINGS AT THE SAME TIME Abstract
Antal Csáky, Kristína Cafiková
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues CCD photometry of open star cluster M67 Abstract
Tomáš Ondro
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Chemical Properties of Haplic Chernozems of Different Regions Abstract
Juraj Miskolczi
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues CHOSEN SAMPLES AND ANALYSIS OF STUDENT TASKS ON THE TOPIC SYMMETRY AND ASYMMETRY Abstract
Gabriela Galliková
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Chromatin Dynamics Aberration in Embryos Produced by Parthenogenetic Activation Abstract
Miroslav Perniš, František Strejček, Martin Morovič, Dušan Paál
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues CLASSIFICATION OF AGRICULTURAL LAND INGROWTHS IN MUNICIPALITY POVRAZNÍK Abstract
Matej Masný
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues COMBINATORIAL THINKING DEVELOPMENT OF PUPILS OF 6TH GRADE OF PRIMARY SCHOOL Abstract
Mária Kóšová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPONENTS OF SOCIAL VULNERABILITY INDEX AND INDICATORS OF SOCIAL DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Abstract
Ljubov Kohutnicka
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues COMPARISON OF INQUIRY-BASED LEARNING AND EXPERIENTIAL EDUCATION Abstract
Zuzana Vitézová, Lukáš Lednický
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues COMPARISON OF THE ONSET AND COURSE OF SPRING PHENOLOGICAL PHASES OF THE BÁB FOREST WOODY PLANTS Abstract
Ivana Pilková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues COMPARISON OF TITRATION AND COLORIMETRIC METHODS WITH THE DIFFERENT MODIFICATIONS FOR THE DETERMINATION OF TOTAL ORGANIC CARBON IN THE SOIL Abstract
Michal Hudec, Melánia Feszterová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues COMPARISON THE PARAMETERS OF CHARGE CHARACTERISTIC OF AGRICULTURAL AND FOREST SOIL Abstract
Lucia Mošková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues COMPLEXING PROPERTIES COMPARISON BETWEEN GLYCINE AND ITS PHOSPHOROUS ANALOGUE TOWARD Zn(II)-CYCLEN HOST Abstract
Ingrida Rostášová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues COMPUTER ASSISTED TRANSLATION – A CURSE OR A BLESSING OF TRANSLATOR’ S CRAFT? Abstract
Jarmila Haláková
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues CONSTUCTION OF SMALL RHOMBICUBOCTAHEDRON FROM PLATONIC SOLIDS Abstract
Eva Barcíková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE BUTTERFLIES (LYCAENIDAE) DISTRIBUTION IN GRASSLANDS OF VILLAGE FROM VLKOLÍNEC (VEĽKÁ FATRA) Abstract
Martina Babálová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Copper complexes of non-steroidal anti-inflammatory drugs Abstract
Andrea Čongrádyová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues COPPER PHENANTHROLINE COMPLEXES Abstract
Andrea Čongrádyová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues CORRELATION OF EGG CHARACTERISTICS WITH FERTILITY SUCCESS, HATCHING RATE AND LARVAE SIZE IN FEMALE KUTUM, Rutilis frisii Abstract
Tahere Bagheri
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues COSMOLOGY IN PHYSICS TEACHING Abstract
Stanislav Šimkovič
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues DETERMINATION OF HAPLOGROUPS BASED ON THE MITOCHONDRIAL DNA OF HUMAN ANCIENT SAMPLES DERIVED FROM THE CEMETERY NITRA-ŠINDOLKA Abstract
Veronika Csákyová, Melinda Nagy, Mária Bauerová, Aranka Csősz
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues DETERMINATION OF THE LOGARITHMIC DECREMENT OF POOR QUALITY SAMPLES Abstract
Tomáš Húlan, Igor Štubňa, Anton Trník
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues DETERMINING THE TEMPERATURE COEFFICIENT OF RESISTANCE OF THE HEAT DISK IN THE EDPS METHOD Abstract
Peter Krupa
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Developing of students' interest in physics through computer-supported experiments Abstract
Ondrej Fečo
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Development of Logical Thinking and Reasoning Skills through Isolated Problems in Mathematics Education Abstract
Miroslava Sovičová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues DEVELOPMENT OF QUESTIONING IN INQUIRY–BASED PEDAGOGY – PILOT STUDY Abstract
Miroslava Sovičová, Ján Šunderlík, Soňa Čeretková
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues DEVELOPMENT OF SECONDARY LANDSCAPE STRUCTURE IN THE VILLAGE OF CIGEĽ FROM THE LATE 18TH CENTURY Abstract
Jana Oláhová, Matej Vojtek, Martin Boltižiar
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues DISCOVERING EULERIAN TRIALS Abstract
Lukáš Lednický
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Discovering unit fractions Abstract
Lukáš Lednický
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues DIVERSIFICATION OF ECONOMIC BRANCHES IN COMMUNITIES OF MICROREGION TERMAL Abstract
Michaela Žoncová, Alena Dubcová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues DIVERSIFICATION OF SLOPE DEPOSITS AND FORMS IN JESENIKY (EASTERN SUDETES) Abstract
Dominika Stan
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues DIVERSITY OF THE AFROTROPICAL PTEROMALIDAE (HYMENOPTERA): A PRELIMINARY ASSESSMENT Abstract
Mircea-Dan Mitroiu
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues DIVERSITY OF THE AFROTROPICAL PTEROMALIDAE (HYMENOPTERA): A PRELIMINARY ASSESSMENT Abstract
Mircea-Dan Mitroiu
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues DROUGHT EFFECT ON DIFFERENT VARIETIES OF WHEAT Abstract
Zuzana Gregorová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ECTOPARASITES (ACARI: MESOSTIGMATA) AND THEIR HOSTS (RODENTIA) AT SELECTED SITES PODUNAJSKÁ NÍŽINA LOWLAND Abstract
Peter Klimant, Andrea Candráková, Michal Ambros
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues EFFECT OF BSTBI PARATHYROID GENE POLYMORPHISM ON OSTEOFORMATION MARKERS PRODUCED BY OSTEOBLASTS Abstract
Martina Tkáčová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues EFFECT OF CDX2 POLYMORPHISM IN THE VDR GENE ON OSTEOPOROSIS- RELATED TRAITS IN SLOVAK POSTMENOPAUSAL WOMEN. Abstract
Jana Zábojníková, Vladimíra Krajčovičová, Jana Španková, Radoslav Omelka
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues EFFECT OF dbcAMP ON PROLIFERATION AND APOPTOSIS OF PORCINE GRANULOSA CELLS ISOLATED FROM CYCLING OVARIES Abstract
Richard Alexa
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Effect of Ficoll on the post-thaw motility of cryopreserved rabbit semen Abstract
Barbora Kulíková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Effect of phthalate exposure on pulmonary function Abstract
Tomáš Pilka, Ida Petrovičová, Branislav Kolena
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues EFFECT OF SUBCHRONIC PERORAL ADMINISTRATION OF SELENIUM AND DIAZINON ON MACROSTRUCTURE OF THE FEMORAL BONE IN ADULT MALE RATS Abstract
Ivana Boboňová, Hana Chovancová, Monika Martiniaková, Radoslav Omelka, Róbert Toman
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues EFFECT OF SUBCHRONIC PERORAL EXPOSURE TO CADMIUM ON FEMORAL BONE TISSUE IN ADULT MALE RATS Abstract
Hana Chovancová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Effects of universities campuses landscape on quality of Students learning Abstract
ali - sharghi
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ENVIRONMENTAL CONTAMINATION BY HEAVY METALS Abstract
Zuzana Hanzlíková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Environmental education at secondary vocational schools Abstract
Marie Horáčková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues EPR STUDY AND EVALUATION OF ANTIFUNGAL PROPERTIES OF ALLIUM URSINUM L. Abstract
Marianna Karšayová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ESTIMATION OF N-YEAR MAXIMUM DISCHARGES FOR THE VYČOMA STREAM (HÁJOVŇA SLAČE PROFILE) Abstract
Matej Vojtek
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues EUROPEAN INFLUENCE ON FORMER SOVIET CENTRAL-ASIA – VALUES, INTERESTS AND CHANCES Abstract
Zoltan Makai
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Evaluation of changes of eco-stabilizing elements and land use intensity around the water reservoir Nitrianske Rudno Abstract
Ivana Haladová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues EVALUATION OF PATULIN EFFECT ON FEMORAL BONE STRUCTURE IN FEMALE RABBITS Abstract
Hana Ďúranová, Veronika Kováčová, Ramona Babosová, Radoslav Omelka, Marcela Capcarová, Monika Martiniaková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues EVALUATION OF THE APPARENT METABOLIZABLE ENERGY OF POULTRY BY- PRODUCT MEAL FORBROILER CHICK S IN INDEPENDED COMPARISONS Abstract
Naser Mahmoudnia
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues EVALUATION OF TOURIST ATTRACTIVENESS IN THE POPRAD DISTRICT THROUGH STATISTICAL MATERIALS Abstract
Andrej Svorad, Alfred Krogmann
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues EVOLUTION OF CEREALS: TAXON-SPECIFIC MOLECULAR MARKERS IN TETRAPLOID WHEAT AND RYE Abstract
Veronika Michalcová, Maja Al Beyroutiová, Miroslav Švec
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Experimental tasks as a tool of the motivation towards learning physics in terms of optional activities in the interest group Abstract
Ondrej Fečo
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues EXTREMUM SEEKING IN A CHEMOSTAT MODEL OF PLASMID-BEARING PLASMID-FREE COMPETITION Abstract
Neli Dimitrova
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues FECUNDITY AND SEED QUALITY IN PUTATIVE HYBRID SWARMS OF SCOTS PINE AND MOUNTAIN DWARF PINE Abstract
Denisa Súkeníková, Dušan Gömöry, Andrej Kormuťák
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Fieldwork as a teaching method - a case study using GPS Abstract
Andreas Ulovec
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues FINDING GEOMETRIC PATTERNS AS A GAME OF DYNAMIC EXPLORATIONS Abstract
Toni Kondeva Chehlarova, Evgenia Yovkova Sendova
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues FIRST EXPERIENCES WITH HIV TROPISM TESTING IN HIV-INFECTED PATIENTS Abstract
Zuzana Chabadová, Monika Habekova, Danica Stanekova
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Fleas´changes on the forest small mammals with the altitude Abstract
Gabriela Augustiničová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues FLIGHT WITH A HOT AIR BALLOON AS AN OPEN PROBLEM IN MATHEMATICS TEACHING Abstract
Miroslava Sovičová, Eva Mokráňová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues FLORISTIC PROPERTIES OF MEADOWS IN THE CADASTRE OF HODRUŠA – HÁMRE VILLAGE IN ŠTIAVNICKÉ VRCHY MOUNTAINS Abstract
Alexandra Tóthová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues FLORISTIC RESEARCH OF THE CATCHMENT OF HODRUŠSKÝ POTOK CREEK IN ŠTIAVNICKÉ VRCHY MOUNTAINS Abstract
Alexandra Tóthová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues FORMATION AND ENVIRONMETAL APLLICATIONS OF Fe-OCHREOUS PRECIPITATES-PARTIAL STUDY Abstract
Branislav Máša
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues FORMS OF VISUALISATION AS A SOLVING APPROACH IN TEACHING MATHEMATICS Abstract
Miroslav Mesaroš
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues FREQUENCY OF SNOW AVALANCHES IN 2008 – 2012 IN AREA OF ZADNE MEDODOLY VALLEY Abstract
Jozef Gallik
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues FUNCTION ON NON-FOREST WOOD AND SHRUB VEGETATION IN THE CONCEPT OF MULTIFUNCTIONALITY OF AGRICULTURAL LANDSCAPE Abstract
Katarína Kysucká
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues FUNCTIONS OF VISUALISATION AS A SOLVING APPROACH IN TEACHING MATHEMATICS AT ELEMENTARY AND HIGH SCHOOLS Abstract
Miroslav Mesaroš
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues GENETIC CHARACTERIZATION OF CARNIOLAN HONEYBEE POPULATION USING MICROSATELLITE MARKERS Abstract
Matúš Šťastný
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues GENETIC STRUCTURE OF HYBRID SWARM POPULATIONS OF PINUS SYLVESTRIS L. AND PINUS MUGO TURRA IN THE ORAVA REGION STUDIED BY CHLOROPLAST DNA Abstract
Martina Brana, Andrej Kormuťák, Dušan Gömöry
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues GEOELECTRICAL MEASUREMENTS ON WASTE ZN-PB DISPOSAL IN BYTOM AREA Abstract
Marta Aleksandra Kondracka, Klaudia Wisniewska
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF SELECTED CANCER TYPES INCIDENCE IN THE NITRA SELF-GOVERNING REGION Abstract
Katarína Vilinová, Gabriela Repaská
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues GEOMETRIC FACTOR FOR CONVERSION OF ELECTRICAL RESISTANCE INTO RESISTIVITY Abstract
Rudolf Podoba, Igor Štubňa
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Geometry in Slovak Blue Print Abstract
Soňa Čeretková, Edita Smiešková, Zuzana Naštická
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Golden Ratio and One-Dimensional Optimization Abstract
Magdalena Tomanová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues GROUND LIVING SPIDER COMMUNITIES (ARANEAE) OF THE NON FOREST HABITATS IN THE POLONINY NATIONAL PARK Abstract
Pavel Žila
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Heavy metal distribution between fractions of humic substances Abstract
Michal Hudec
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Historical country structures in the area of Krupina´s countryside Abstract
Katarína Baťová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues HISTORICAL TASKS USING A GEOMETRIC SEQUENCE AS ONE OF MOTIVATION RESOURCES FOR TEACHING MATHEMATICS IN HIGH SCHOOL Abstract
Edita Szabová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Holocene history of the raised bog in Martinské Hole Mts. Abstract
Malvína Čierniková
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Holocene vegetation changes and human impact in Parížske močiare (Paríž marshes), SW Slovakia. Abstract
Eva Jamrichová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues HONT-TEKOV MICROREGION AND ITS POTENTIAL FOR TOURISM Abstract
martin cintula
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues HOW TO DETERMINE THE VOLUME OF ANY SOLIDS OF REVOLUTION WITHOUTH USING THE DEFINITE INTEGRAL? Abstract
Michaela Klepancová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues HUMAN BIOMONITORING OF DIBUTYL PHTHALATE IN GENERAL POPULATION IN SLOVAKIA Abstract
Tomáš Pilka
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues HUMAN IMPACT ON HYDRIC POTENTIAL OF LANDSCAPE IN THE NATIONAL PARK Abstract
Monika Drábová, Barbora Šatalová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues HUMAN MITOCHONDRIAL DNA IN ARCHAEOLOGICAL RESEARCH Abstract
Veronika Csákyová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Impacts of tourism on landscape Abstract
Marek Civan
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Inductive Reasoning in Mathematics Abstract
Anna Hrešková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues INFLUENCE OF BIOACTIVE MATTERS ON ROOT YIELD, DIGESTION AND CORRECTED SUGAR CONTENT OF SUGAR BEET. Abstract
Lucia Šajbidorová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Influence of Cycleway on Sport and Recreational Tourism in Urban Area of Močenok Abstract
Jela Galková, Ivana Škorecová, Dominik Smažák
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues INTERDAY FLOW-RATE MEASUREMENT ON SMALL WATER STREAMS Abstract
Jan Deutscher, Petr Kupec
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues INTERESTING GRAPHS AND DIAGRAMS IN THE TEACHING OF MATHEMATICS Abstract
Antal Csáky
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues INTERSPECIFIC AND INTRASPECIFIC DNA POLYMORPHISM CAUSED BY THE PRESENCE OF TRIM ELEMENTS CASSANDRA Abstract
Slavomíra Senková, Milan Bežo, Jana Žiarovská, Mária Labajová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues INTRODUCTION TO CONCEPT OF LIMITS BY MODIFIED ARCHIMEDEAN APPROACH Abstract
Michaela Klepancová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues INVASIVE PLANT SPECIES IN SELECTED LOCATIONS OF TOPOĽČANY CITY Abstract
Marek Gális
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Investigation of ancient ceramics Abstract
Ľuboš Podobník
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues INVESTIGATION OF SPIDERS OF VINEYARD TERRACES UNDER ECOLOGICAL AND INTEGRATED PEST MANAGEMENT – PRELIMINARY RESULTS Abstract
Ondřej Košulič
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF HERBICIDE AND MECHANICAL CONTROL METHODS AGAINST EUROPEAN MISTLETOE (VISCUM ALBUM L.) ON CRATAEGUS SPECIES Abstract
Tivadar Baltazár, Miloš Pejchal, Ildikó Varga, Péter Poczai
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues INVESTIGATION ON THE CAPABILITY OF IRS-P6, LISS III SATELLITE DATA IN SEPERATING FOREST TYPES CLASSES IN GALOOCHAR JUNIPER FOREST RESERVOIR Abstract
Majid Askari Hesni
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Investigation with circles Abstract
Ján Šunderlík
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues IPAD INTEGRATION INTO THE CURRENT PROFESSIONAL PRACTICE OF TEACHERS IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Abstract
Libor Klubal
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues LANDSLIDES AND THEIR IMPACT ON LANDSCAPE STRUCTURE IN THE HANDLOVÁ TOWN Abstract
Jana Vojteková
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Language learning, LMS and its limitations - a critical approach Abstract
Vladimír Bradáč
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues LAST GLACIAL PALEOENVIRONMENTS OF THE MOUNTAIN TRÍBEČ (GRISOV LOM - DRAŽOVCE) Abstract
Igor Marhevsky
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues LEU432VAL POLYMORPHISM IN CYP1B1 GENE AND ASSOCIATION WITH OSTEOPOROSIS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN Abstract
Jana Španková, Vladimíra Krajčovičová, Jana Zábojníková, Radoslav Omelka
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues LIVER HEPATOCYTE CHANGES IN YELLOWFIN SEABREAM EXPOSED TO MERCURY CHLORIDE Abstract
Seyyed Aliakbar Hedayati
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MATHEMATICAL MODELLING IN MATHEMATICS EDUCATION Abstract
Lucia Plothová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MEASUREMENT OF THE THERMAL DIFFUSIVITY OF SAMPLES OF COMPOSITE BUILDING MATERIALS IN TEMPERATURE RANGE 25 – 600 °C Abstract
Jozef Kováč
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Mechanical and thermomechanical properties of electron radiation modified polypropylene compatibilised with cross-linking promoters Abstract
Ingars Reinholds, Remo Merijs Meri
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MEDIUM-SIZED TOWNS OF THE NITRA SELF-GOVERNING REGION AND THEIR SUBURBAN PROCESSES (EXAMPLE OF THE ŠAĽA AND NOVÉ ZÁMKY TOWNS) Abstract
Gabriela Repaská, Katarína Vilinová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MESOPOROUS SILICA MEMBRANES DEPOSITED ON MACROPOROUS SUPPORTS USING A DIP-COATING TECHNIQUE Abstract
Jozef Magura, Vladimír Zeleňák
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues METHODOLOGY OF THE E-COURSE IN THE SUBJECT DISCRETE MATHEMATICS Abstract
Peter Kuna
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MICROSATELLITES IN GENOMIC DNA OF PAPAVER SOMNIFERUM L. Abstract
Veronika Masárová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Mineralization as a process leading to the preservation of plant material Abstract
Adriána Pénzesová, Ľudmila Illášová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MODELING OF VISUAL EXPOSURE USING PARALLEL COMPUTATIONS Abstract
Imrich Jakab, Peter Petluš
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MODELING UNEMPLOYMENT IN THE CZECH REPUBLIC BY SURVIVAL ANALYSIS Abstract
Zuzana Novotná
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MODELING UNEMPLOYMENT IN THE CZECH REPUBLIC BY SURVIVAL ANALYSIS Abstract
Hana Vostrá
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Modelling the behaviour of web users Abstract
Ľubomír Benko
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MORPHODYNAMIC PROCESSES OF MOUNTAIN LANDSCAPE OF THE HIGH TATRA MTS. – JAVOROVÁ DOLINA VALLEY Abstract
Anton Sedlak
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE FEMALE FEET IN ONTOGENETIC PERIOD ADULTUS I. Abstract
Kristína Tománková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE SKELETAL REMAINS FROM ARCHAEOLOGICAL LOCALITY NITRA-DRÁŽOVCE Abstract
Mária Tonková, Branislav Kolena, Mária Vondráková
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MUNICIPAL SOLID WASTE PRODUCTION AS A NEGATIVE IMPACT OF TOURISM: A CASE STUDY OF THE MUNICIPALITY OF DONOVALY Abstract
Marek Civan
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues MUTUALLY BENEFICAL GAMMAHERPESVIRAL AND INFLUENZA CO-INFECTION Abstract
Magdaléna Wágnerová, Lucia Ančicová, Anna Chalupková, Zuzana Hrabovská, František Kostolanský, Eva Varečková, Jela Mistríková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues NECESSITY OF READING ABILITY IN MATHEMATICS LESSON Abstract
Gabriela Szendy
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues NEW CHIRAL DIOXIDOCOMPLEXES OF VANADIUM: STRUCTURE, 51V NMR SPECTROSCOPY AND CHIROPTICAL PROPERTIES Abstract
Lukáš Krivosudský, Peter Schwendt
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues NONINDIGENOUS SPECIES OF THE BÁB FOREST Abstract
Ivana Pilková
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues NON-LINEAR HEIGHT-DIAMETER REGRESSION MODELS FOR DIFFERENT WOODY SPECIES IN THE PRESENCE OF EUROPEAN MISTLETOE (VISCUM ALBUM L.) Abstract
Tivadar Baltazár, Miloš Pejchal, Miroslav Vachůn, Ildikó Varga
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues NUMERICAL MODELLING OF GRAVEL REMOBILIZATION COMPETENCE IN MONTANE STREAM Abstract
Jana Kaiglova
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues On negative thermodynamic temperatures Abstract
Ľuboš Podobník
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ON THE SEARCH FOR A PINUS ULIGINOSA NEUMANN SPECIES-SPECIFIC DNA MARKER FOR HYBRIDISATION ANALYSIS IN THE PINUS MUGO COMPLEX Abstract
Konrad Celiński
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ON THE STATUS OF THE MODEL OF GROWTH OF KNOWLEDGE BY REPETITION ON THE FIELD OF DIDACTICS Abstract
Michal Benko
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Optimalization od Electronic Course Computer Data Analysis Abstract
Jaroslav Reichel
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Optimization of in vitro fertilization in pigs Abstract
Helena Tkáčová, František Strejček
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues OPTIONS FOR ECOPEDAGOGICAL SCHOOLGROUND CREATION AT PRIMARY SCHOOLS Abstract
Alica Šedivá
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues OPTIONS OF ISSR MARKERS APPLICATIONS FOR POLYMORPHISM ANALYSIS OF MUTANT LINES OF AMARANTHUS Abstract
Mária Labajová, Katarína Ražná, Jana Žiarovská, Slavomíra Senková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ORNITHOCOENOSES OF PROTECTED BIRDS AREA DUBNICKÉ ŠTRKOVISKO GRAVEL PIT (SW SLOVAKIA) Abstract
Dominika Škultétyová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues PALEOMALACOLOGY OF THE MOUNTAIN TRÍBEČ Abstract
Igor Marhevsky
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Physical high school book ilustration yesterday and today Abstract
Alexandra Adamikova
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHANGES IN ROOTS OF SOYBEAN PLANTS IN RESPONSE TO CADMIUM TOXICITY AND NITROGEN TREATMENT Abstract
Patrik Mészáros, Yevheniia Konotop, Beáta Piršelová, Ildikó Matušíková
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues PHYSIOLOGICAL CHANGES AND CHITINASES OCCURRENCE IN WHEAT UNDER DROUGHT Abstract
Zuzana Gregorová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues PHYTOSOCIOLOGICAL ASSESSMENT OF SITE OF COMMUNITY IMPORTANCE HORNÁDSKE VÁPENCE Abstract
Ľuboš Vadel
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues PLANT MATERIAL IN TERTIARY SEDIMENTS Abstract
Adriána Pénzesová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues POLARIZATION AND DEPOLARIZATION CURRENTS IN KAOLIN Abstract
Ján Ondruška
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues POSSIBILITIES OF IN SITU CONSERVATION OF TRUE SERVICE TREE (SORBUS DOMESTICA L.) POPULATION IN BÖRZSÖNY Abstract
Ladislav Bakay
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues POSSIBILITY OF TRANSMISSION STUDENT THROUGH THE E –COURSE „DISCRETE MATH“ USING PETRI NETS Abstract
Peter Kuna
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Post-industrial habitats: Spiders vs. Ground beetles Abstract
Lucie Novotná, Vladimír Hula, Pavla Šťastná
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues POTENTIAL ANTIFUGAL PROPERTIES OF THE COPPER(II) COMPLEX WITH PHENANTROLINE AND 4-CHLOROSALICYLIC ACID Abstract
Andrea Čongrádyová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues POTENTIAL RISK OF EROSION ON UNPAVED MOUNTAINS ROADS (THE ŻABNICZANKA VALLEY) Abstract
Dominika Stan
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues PRELIMINARY REPORT OF CYTOMETRIC EVALUATION OF GENOTYPES AND MORPHOMETRIC DATA OF SELECTED TAXA PRUNUS Abstract
Adela Kišacová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Problem Posing in mathematical education: diophantine equations and a problem in geogebra Abstract
Marco Ferrigo
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Problematic Aspects of Maritime Spatial Plannng in the Baltic Sea Region. Abstract
Ljubov Kohutnicka
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Program VLogic Abstract
Tomáš Bene
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues PROPAEDEUTIC OF THE MEAN OF A RANDOM VARIABLE Abstract
Eva Uhrinová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Proposal of methodology for green roofs application In Slovak urban structures condition Abstract
Alexandra Takáčová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues PROS AND CONS OF FERMI PROBLEMS IN TEACHING PHYSICS Abstract
Michaela Reichelová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues PROSPECTS OF THE β – CASEIN (CSN2) ALLELES A1 AND A2 IN THE DAIRY CATTLE POPULATION OF LATVIA Abstract
DACE SMILTINA, Ziedonis Grislis, Andris Bāliņš
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues QUALITATIVE INDICATORS OF HUMUS IN SOILS OF PERENNIAL GRASSLANDS Abstract
Michal Hudec
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues QUALITATIVE STRUCTURE OF ANIMAL PESTS ON ORNAMENTAL WOODY PLANTS IN NITRA CITY Abstract
Ján Kollár
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues RARE FLORA AND HIGH SPECIES DIVERSITY OF KOPANEC MEADOWS IN NATIONAL PARK SLOVAK PARADISE Abstract
Ľuboš Vadel
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues RATING OF AVAILABILITY OF LOCAL PUBLIC GREEN AREAS AND LOCAL SERVICES BY DWELLERS OF NITRA Abstract
Henrieta Horičková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues RATING OF AVAILABILITY OF LOCAL PUBLIC GREEN AREAS AND LOCAL SERVICES BY DWELLERS OF NITRA Abstract
Henrieta Horičková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Reflections on variables in Einsteininstein’s Gravitation Abstract
Aba Teleki
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Regional or sectoral. Is it the real question? Abstract
Valér Jobbágy
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues RELIABILITY/ITEM ANALYSIS OF COMPUTATIONAL STATISTICS TEST Abstract
Jaroslav Reichel
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues RELIGIOUS TOURISM IN THE VILLAGE DOLNÁ STREHOVÁ Abstract
Mária Bystrianska
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues REPRESENTATION OF ASSIMILATORY PIGMENTS OF HYBRIDS PRUNUS L. FROM THE SELECTED SITES Abstract
Adela Kišacová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues RESOURCE CONSTRAINED PROJECT SCHEDULING PROBLEM: MINIMALIZATION PENALTY COSTS OF PROJECTS AS AN ALTERNATIVE OPTIMIZATION CRITERION Abstract
Martin Lamr
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Restriction analysis of chloroplast DNA in native species of pines Abstract
Martina Čelková, Martina Braná, Andrej Kormuťák
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 Riečna krajina veľkej rieky – prípadová štúdiarieky Níl Abstract
Bashir Omer Bashir
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ROLE OF CERTAIN FEATURES OBSERVED IN KNOWLEDGE INCREASE TESTING Abstract
Michal Benko, Boris Lacsný, Rudolf Podoba, Aba Teleki
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues ROOIBOS, GINKGO AND FLAXSEED CAN AFFECT BASAL AND IGF-I-REGULATYED PROLIFERATION AND APOPTOSIS OF PORCINE OVARIAN GRANULOSA CELLS Abstract
Aneta Štochmaľová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues RULES AND REQUIREMENTS FOR THE CREATION OF PUBLIC GREEN IN RURAL AREAS Abstract
Jana Hlavatá
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SCREENING OF SELECTED MICROSATELLITE MARKERS FOR POPULATION GENETIC STUDIES OF HYBRID PINES (PINUS MUGO X PINUS SYLVESTRIS) Abstract
Martina Koubová, Jaroslav Michalko, Andrej Kormuťák
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SEARCHING FOR SPECIES- SPECIFIC MITOCHONDRIAL MARKERS OF PINUS SYLVESTRIS L. AND PINUS MUGO TURRA USING NAD 3-2 PRIMER Abstract
Martina Brana
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SEASONAL DYNAMICS OF INORGANIC NITROGEN IN ANDOSOLS SOIL TYPE ON THE MEADOW ECOSYSTEMS Abstract
Michal Hudec, Zuzana Hanzlíková, Melánia Feszterová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Secondary landscape structure changes in the town of levice during the period 1810 – 1869 and 2011 Abstract
Martin Cintula
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Selection of Suitable Microsatellite Markers for Origin Verification of the Slovak Carniolan Honeybee Abstract
Dušan Paál
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Several aspects of embryo cryopreservation: focus in rabbit Abstract
Barbora Kulíková
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SILENT WRITTEN COMMUNICATION AS A TOOL OF MOTIVATION AND DEVELOPMENT OF REASONING SKILLS IN MATHEMATICS EDUCATION Abstract
Kristína Cafiková, Kitti Vidermanová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SOLVING GEOMETRICAL PUZZLES Abstract
Gabriela Galliková, Ludmila Benešová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SOLVING THE HEAT EQUATION IN THE EDPS METHOD Abstract
Peter Krupa, Svetozár Malinarič, Peter Dieška
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SOLVING THE LOGARITHMIC SPIRAL BY USING DYNAMIC GEOMETRY SYSTEM ON THE INTERACTIVE WHITEBOARD Abstract
Gabriela Galliková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SOME EXAMPLES ON USING GEOGEBRA TO TEACH CALCULUS Abstract
Freyja Hreinsdóttir
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SOME PROPERTIES OF THE TIDAL FORCES Abstract
Stanislav Šimkovič
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SOME TIPS FOR MAKING A QUESTIONNAIRE Abstract
Eva Uhrinová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SPECIES DISTRIBUTION AND HOST SPECTRUM OF HETEROBASIDION ANNOSUM S.L. IN THE CZECH REPUBLIC Abstract
Petr Sedlák
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues STATURE ESTIMATE USING FOOT AND FOOTPRINTS DIMENSIONS Abstract
Petra Uhrová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Structural properties of Technol-based magnetic fluid Abstract
Jozef Drga
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues STRUCTURE OF PLANT COMMUNITIES OF CLEARINGS BÁBSKY FOREST Abstract
Ivana Pilková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues STRUCTURE OF SEPTIN FILAMENTS UNDER INFLUENCE OF PROTEIN KINASES Abstract
Csilla Patasi
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues STUDENTS’ ATTITUDES IN TERMS OF SATISFACTION WITH WEB-BASED HOMEWORK AT THE PRIMARY SCHOOL LEVEL Abstract
Zuzana Mezulianikova
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Study of PM10 load characteristics using lichens Abstract
Veronika Lobellová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues STUDYING FINE-ART COMPOSITIONS BY MEANS OF DYNAMIC GEOMETRY CONSTRUCTIONS Abstract
Evgenia Yovkova Sendova, Toni Kondeva Chehlarova
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SUCCESION OF GROUND LIVING SPIDERS (ARANEAE) IN ANTROPOGENOUS ENVIRONMENT - COAL MINE DUMPS Abstract
Zuzana Krumpálová, Pavel Žila
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SURVEY AND EVALUATION OF THE RANGE OF ROSES OFFERED BY THE SPÄTH-BERLIN COMPANY IN THE YEARS 1910 - 1920 Abstract
Stanislava Ottomanská
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND QUALITY OF LIFE IN NATIONAL PARK VEĽKÁ FATRA FROM KEY ACTORS´ PERSPECTIVE Abstract
Ivana Kohutková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues TASKS WHICH DEVELOP MATHEMATICAL LITERACY OF PUPILS OF 8TH GRADE OF PRIMARY SCHOOL IN THE AREA OF RANDOMNESS Abstract
Mária Kóšová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Teaching algebra using elements of history Abstract
monika galbavá
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Teaching of mathematics through didactics game Abstract
Eva Uhrinová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues TEMPERATURE DEPENDENCE OF BRICK CLAY’S SOUND VELOCITY Abstract
Peter Sin, Anton Trník, Igor Štubňa
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues TESTING MISCONCEPTIONS IN PHYSICS FOR ELEMENTARY SCHOOL Abstract
Mária Bystrianska
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE BIGGEST THREAT OF THE MANKIND Abstract
Eva Pintova
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues The changes of small mammal community in forest ecosystem of Tatra Mts. Abstract
Gabriela Augustiničová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE CHI-SQUARE GOODNESS-OF-FIT TEST Abstract
Edita Szabová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE DEPENDENCE OF THE SOIL THERMOPHYSICAL PROPERTIES ON ITS GRANULARITY Abstract
Tomáš Ondro, Anton Trník, Ľubomíra Valovičová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE DIETARY HABITS OF ROMANY AND NON-ROMANY SCHOOL -AGE CHILDREN IN EASTERN SLOVAKIA Abstract
Ivana Michalíková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE DIVERSITY OF VASCULAR PLANTS OF THE SURROUNDING OF THE SPRING OF HRON RIVER AND BESNÍK SADDLE Abstract
Barbora Kabinová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE EFFECT OF ARSENIC IONS ON PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LEAVES OF CHOSEN SOYBEAN VARIETIES Abstract
Terézia Dobroviczká, Beáta Piršelová, Ildikó Matušíková
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE EFFECT OF CADMIUM ON EPIDERMIS OF LEAVES OF TWO SOYBEAN VARIETIES Abstract
Terézia Dobroviczká, Beáta Piršelová, Ildikó Matušíková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE EFFECT OF CHEMICAL TREATMENT ON MYCOTOXINS CONTENT IN WHEAT KERNELS Abstract
Miroslava Majeska
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues The Effect of Crude Glycerol on Selected Rabbit Spermatozoa Motility Parameters in vitro Abstract
Dušan Paál
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE EFFECT OF DIET SUPPLEMENTATION WITH BEE POLLEN ON FEMORAL BONE STRUCTURE IN ADULT MALE RATS Abstract
Ivana Boboňová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF CARBOHYDRATES (TREHALOSE AND FRUCTOSE) ON TURKEY SPERMATOZOA IN VITRO. Abstract
Michal Miškeje
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE EFFECT OF RESVERATROL AND FSH ON PROLIFERATION AND APOPTOSIS OF PORCINE OVARIAN GRANULOSA CELLS Abstract
Aneta Štochmaľová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE EFFECT OF SUBCHRONIC PERORAL APPLICATION OF SELENIUM ON FEMORAL BONE STRUCTURE IN ADULT RATS Abstract
Ivana Boboňová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues The Effect of Zinc on Different Developmental Stages of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Abstract
Emilia Petrikova
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE EVALUATION OF OIL QUALITY IN SOME POPPY VARIETIES (PAPAVER SOMNIFERUM L.) Abstract
Andrea Hlinková
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues The expansion and habitat preference of Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Abstract
Monika Ábelová, Stanislav David
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE FOREST LAND USE/LAND COVER MAPPING THROUGH RS TECHNIQUE IN CHORNAI SUB WATERSHED OF HASDEO RIVER BASIN OF CHHATTISGARH, INDIA Abstract
Ajay Kumar Singh, S S Singh
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE HISTORIC-GEOGRAPHICAL METHODS USED IN RECENT RESEARCH OF LONG-TERM CHANGES IN CULTURAL LANDSCAPE Abstract
Rastislav Lukáč
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE IMPACT OF URBAN VEGETATION ON MICROCLIMATE IN ENVIRONMENT OF NITRA CITY Abstract
Katarína Bahnová, Ján Klein, Zdenka Rózová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY ENVIRONMENT AND RISK PREVENTION OF THE INTERREG IVC PROGRAMME Abstract
Zuzana Zacharová
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE IMPORTANCE OF ILLUSTRATIONS IN TEXTBOOKS OF PHYSICS BASED ON EYE TRACKING RESEARCH METHOD Abstract
Alexandra Adamikova, Ľubomír Zelenický
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE INFLUENCE OF BANK VEGETATION ON QUALITY OF SURFACE WATER SHOWN ON THE EXAMPLE OF NEBANICE MODEL AREA Abstract
Pavel Richter
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE INFLUENCE OF FOLIAR TREATMENT ON SELECTED PRODUCTION PARAMETERS OF SUNFLOWER (Helianthus annuus L.) Abstract
Alexandra Veverková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE INFLUENCE OF HEAT SHOCK IN EARLY ONTOGENESIS ON PROTEIN COMPOSITION OF OOCYTES OF MULBERRY SILKWORM BOMBYX MORI L. Abstract
Anastasya Marcovna Nesterenko
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE MISCONCEPTION ASSOCIATED WITH THE TERM DENSITY Abstract
Mária Bystrianska
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE MONITORING OF BREEDING POPULATION OF COLLARED FLYCATCHER ( FICEDULA ALBICOLLIS) IN SELECTED LOCATIONS OF WESTERN SLOVAKIA Abstract
Roman Slobodník
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE OCCURENCE OF HELIANTHUS TUBEROSUS SPECIES IN THE NITRA RIVER BANKS VEGETATION WITHIN THE TOPOĽČANY DISTRICT Abstract
Marek Gális
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE OCCURENCE OF INVASIVE PLANT SPECIES ALONG THE DISPERSAL CORRIDORS IN URBAN AREAS Abstract
Marek Gális
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE POSSIBILITIES OF UTILIZATION OF FLY ASH IN CIVIL ENGINEERING Abstract
Veronika Selecká
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues The Possibility of Using Rough Sets Theory in Insurance Industry Abstract
Monika Papoušková
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE POTENTIAL OF NATURAL RESOURCES OF HYPERICUM MACULATUM CRANTZ GROWING WILD IN LEVOČSKÉ VRCHY (SLOVAKIA) Abstract
Beáta Taylorová
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues The readability of images in textbooks of physics for secondary and grammar schools Abstract
Alexandra Adamikova
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE RETENTION VOLUME CHANGES OF EVIČKA RESERVOIR Abstract
Daniel Kubinsky
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE ROLE OF BNI5 IN SEPTIN FILAMENTS ASSEMBLY Abstract
Csilla Patasi
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE ROLE OF DIMENSIONAL ANALYSIS IN TEACHING PHYSICS Abstract
Michaela Reichelová, Aba Teleki
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues The Role of Mathematics in Education at Universities of Economics Abstract
Magdalena Tomanová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues The runoff generation on the catchment affected by bark beetle infestation in Bavarian forest National Park Abstract
Kirstyna Svobodova
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE SCHOOL CHEMICAL EXPERIMENT SUPPORTED BY DIGITAL TECHNOLOGIES Abstract
Jana Braniša
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE USE INTERACTIVE WHITEBOARD IN MATHEMATICS LESSONS Abstract
Gabriela Žáčiková
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE USE OF AIRBONE REMOTE SENSING DATA IN DETECTION OF PRONIVAL RAMPARTS IN THE TATRA Mts. Abstract
Helena Sedlakova, Gabriel Bugár
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues The use of interactive whiteboard when teaching geometry Abstract
Alexandra Macháčková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE UTILISATION OF THE EDUCATIONAL METHOD DRAWING CARD ON UNIVERSITIES Abstract
Kristína Cafiková, Andrea Jakubcová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THE VERIFICATION OF DIGITAL TEXTBOOKS „PLANÉTA VEDOMOSTÍ“ IN TERMS OF MATHEMATICS LESSON Abstract
Renáta Kunová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THEORETICAL - METHODICAL ASPECTS OF ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF HUMAN SKELETAL REMAINS FROM THE LOCALITY NITRA – HRADNÝ KOPEC: KATEDRÁLA Abstract
Mária Tonková
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Theoretical base for evaluation of the influence of vegetation areas on microclimatic factors Abstract
Katarína Bahnová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASIS FOR EVALUATION OF THE NATURAL LANDSCAPE POTENTIAL IN RELATION TO THE DEVELOPMENT OF THE WINE-GROWING REGION SVÄTÝ JUR Abstract
Andrea Grebečiová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF BEECH WOOD MEASURED USING THE EDPS METHOD Abstract
Peter Krupa, Svetozár Malinarič
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues THIN LAYER CHROMATOGRAPHY OF PHTHALATE PLASTICIZER IN PVC APPLICABLE AT SECONDARY SCHOOLS Katarína Surová, Mária Porubská Abstract
Katarína Surová
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues TOXIC EFFECTS OF T-2 TOXIN Abstract
Ramona Babosová, Monika Martiniaková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues Two soybean (Glycine max L.) cultivars revealed differences in tolerance to arsenic Abstract
Patrik Mészáros, Beáta Piršelová, Ildikó Matušíková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues USE OF INDUSTRIAL WASTE IN PRODUCTION OF ANORGANIC PIGMENTS Abstract
Peter Sudovský
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues USE OF APPLICATION-LEVEL GROWTH MODEL Abstract
Michal Benko
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues USE OF CHLAMYDOMONAS REINHARDTII FOR DETECTING THE CONCENTRATION OF MICROCYSTIN IN WATER Abstract
Silvia Hnátová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AS A METHOD OF RESEARCH IN THE SPHERE OF MARITIME TRANSPORT SYSTEMS Abstract
Ljubov Kohutnicka
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues USE OF SELECTED EXTENSIONS FOR THE ANALYSIS OF SECONDARY LANDSCAPE STRUCTURE IN GIS Abstract
Jana Oláhová, Matej Vojtek, Martin Boltižiar
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues USER TESTING OF WEB-BASED GIS Abstract
Eva Kuchtíková, Jitka Komárková, Radka Tenkrátová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues USING OF DRIED TOMATO POMACE INSTEAD OF SUNFLOWER MEAL ON PERFORMANCE AND FIBER DIGESTIBILITY IN LACTATING COWS Abstract
Morteza Sheybani-noghabi, Farid Moslemipur, Yusef Mostafaloo, Ashoor-Mohammad Gharehbash, Roohollah Ghorbani
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues USING PAPER FOLDING TO DEVELOPE BASIC GEOMETRIC KNOWLEDGE Abstract
Eva Barcíková
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues VARIEGATED DIED COMPOSITION OF LONG-EARED OWL (ASIO OTUS) IN EASTERN PART OF NITRIANSKA PAHORKATINA - HILLS Abstract
Filip Tulis
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues VEGETATION CHANGES AT SELECTED ANTHROPICALLY AFFECTED AREAS IN SKALNATÁ DOLINA VALLEY Abstract
Lýdia Turanová
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues VEGETATION STRUCTURE AND PHYTOCOENOLOGICAL CHARACTERISTIC OF ECOLOGICAL CORRIDORS IN MARGINAL ZONES OF AGROBIOCOENOSES Abstract
Kristina Muranova
 
14th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues VERTICAL ACCURACY ASSESSMENT OF DIGITAL TERRAIN MODELS DERIVED FROM TOPOGRAPHIC MAPS Abstract
Matej Vojtek, Jana Oláhová, Martin Boltižiar
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues VICKERS HARDNESS OF CERAMICS FIRED AT DIFFERENT TEMPERATURES Abstract
Peter Sin, Renno Veinthal, Fjodor Sergejev, Maksim Antonov, Igor Stubna
 
13th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues VISUALIZATION OF THE X-RAY BY GRAVITATIONAL REDSHIFT Abstract
Stanislav Šimkovič
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues WASTE MANAGEMENT IN THE SLOVAK REPUBLIC Abstract
Alexandra Koncalova
 
12th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues WHEAT TRANSFORMATION AND REGENERATION ABILITY TESTING Abstract
Ľubica Konôpková
 
11th international scientific conference of PhD students and young scientists 2010 WHERE ENDANGERED BUTTERFLIES AND MOTHS OF THE CZECH REPUBLICK LIVE, AN PRELIMINARY RESULTS OF ANALYSES OF RED LIST OF THREATNED SPECIES OF THE CZECH REPUBLICK Abstract
Jaroslav Šafář
 
15th International scientific conference of PhD. students, young scientists and pedagogues WINTER DIET OF LONG-EARED OWLS (ASIO OTUS) IN CENTRAL PART OF VÝCHODOSLOVENSKÁ ROVINA - PLAIN Abstract
Tomáš Veselovský, Filip Tulis
 
1 - 421 of 421 Items