Informácie o platbe

Konkrétny typ registrácie si prosím zvoľte v záložke Registrácia.

Úhrada – bankovým prevodom na číslo účtu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK2021246590

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu: 7000073025/8180
IBAN: SK7381800000007000073025
Variabilný symbol: 405
SWIFT:
Pre platby SEPA: SPSRSKBAXXX
Pre platby z krajín mimo oblasť SEPA: SUBASKBX
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka VEĽKÝM PÍSMOM.

Platba v hotovosti na mieste konania konferencie nebude možná.

Registračný poplatok zahŕňa účasť na konferencii, obed, občerstvenie počas konferencie.