Pokyny pre autorov

Šablóna abstraktu

Aktívna účasť na konferencií je podmienená zaslaním základných informácií o pripravovanom príspevku podľa priloženej šablóny do 3.9.2018 na e-mailovú adresu mhalasova@ukf.sk.

Šablóna príspevku

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov na CD.

Vybrané príspevky budú publikované v časopise Clinical Social Work and Health Care, ktorý je evidovaný v databáze Web of Science. Podmienky pre publikovanie v danom časopise sú uvedené na stránke časopisu.

Publikovanie príspevku v recenzovanom zborníku je podmienené zaslaním finálnej verzie príspevku podľa nasledujúcich šablón do 20.9.2018 na adresu mhalasova@ukf.sk. Príspevok je rozdelený do kapitol, obsahuje úvod, kapitoly, záver. Celkový rozsah príspevku by nemal presiahnuť 21 600 znakov (vrátane medzier).

Šablóna SK

Šablóna CZ

A paper template for contributions written in English

The conference outcome will be the peer-reviewed proceedings on CD.

Selected contributions will be published in the journal Clinical Social Work and Health Care that is registered in the database Web of Science. Conditions for publication in the journal are listed on the following link: http://www.clinicalsocialwork.eu/?page_id=7

MS Word Template