Pokyny pre autorov

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov na CD. Recenzné konanie bude spoplatnené sumou 30 Eur/článok.

Autor bude o výsledku recenzného konania informovaný a bude mať čas 1 týždeň na zapracovanie zmien. Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré napriek navrhovaným zmenám nezodpovedajú téme konferencie alebo nespĺňajú formálne požiadavky.

Termín na zaslanie finálnej verzie príspevkov je: 26.9.2019 na e-mail: egazikova@ukf.sk

Príspevok je rozdelený do kapitol, obsahuje úvod, kapitoly, záver (pre vypracovanie použite šablónu príspevku). Minimálny rozsah príspevku je 9000 znakov/5 normostrán (vrátane medzier), celkový rozsah príspevku by nemal presiahnuť 21 600 znakov/12 normostrán (vrátane medzier).

Šablóna SK

Šablóna CZ

A paper template for contributions written in English

The conference outcome will be the peer-reviewed proceedings on CD. The review procedure will be subject to a fee of 30 Eur / article.

The author will be informed of the outcome of the review process and will have 1 week to incorporate the changes. The conference scientific board reserves the right to reject the papers that are not on the conference topic or do not meet the formal requirements.

Paper submission deadline: 26 September 2019  on e-mail: egazikova@ukf.sk

MS Word Template