O konferencii

LABOR SOCIALIS 2019

4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

26. SEPTEMBER 2019

o 8.30 hod.

Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

Sociálna práca v súčasnosti – objavovanie rozmanitosti

 

Organizátor konferencie


Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Spoluorganizátori konferencie


Nitriansky samosprávny kraj

Mesto Nitra

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

Účasť na konferencii prisľúbili


  • prof. Malcolm Payne - emeritný profesor Komunitných štúdií na Metropolitnej univerzite v Manchestri, čestný profesor Lekárskej fakulty Kingstonskej univerzity sv. Juraja a taktiež poradca pre politiku a rozvoj v Hospici sv. Kryštofa v Londýne. 
  • prof. Dr. Anna Zamkowska a dr.Mikołaj Olszewski - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom, Poľsko - univerzitná profesorka a odborný asistent 
  • Prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. - člen Katedry sociálnej práce FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  • Kim Nørbygaard - UCL - University College Lillebaelt, Department of Social Work, Odense, Dánsko - univerzitný pedagóg 
  • Miroslava Tokovská, VID Specialized University, Sandnes, Nórsko - univerzitná pedagogička 
  • Mgr. et Mgr. Radka Janebová, PhD., Univerzita Hradec Králové, Česká republika - odborná asistentka 

Organizácia konferencie


  1. časť - Hlavné prednášky
  2. časť - Praktické workshopy (prihlásenie bude prebiehať na mieste konania)
  3. Sprievodné aktivity

Program konferencie bude účastníkom zaslaný v septembri 2019.

Výstupy z konferencie


Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov na CD. Recenzné konanie bude spoplatnené sumou 30 Eur/článok.

Autor bude o výsledku recenzného konania informovaný a bude mať čas 1 týždeň na zapracovanie zmien. Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré napriek navrhovaným zmenám nezodpovedajú téme konferencie alebo nespĺňajú formálne požiadavky.

Termín na zaslanie finálnej verzie príspevkov je: 26.9.2019 na e-mail: egazikova@ukf.sk.

 

Rokovací jazyk konferencie


Slovenský jazyk, Český jazyk, Anglický jazyk

Tlmočenie do slovenského jazyka bude zabezpečené.