Súhrn

Sedemnásta konferencia DIDFYZ’2010 Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore sa koná v období významných zmien vo vzdelávacích programoch našej základnej školy a gymnázia. Tieto zmeny sa dotýkajú aj prírodovedných predmetov, teda aj fyziky, znížením časovej dotácie a zvýšenou požiadavkou na rozvoj osobnosti žiaka.

Organizátori konferencie DIDFYZ 2010 očakávajú, že na základe príspevkov našich a zahraničných účastníkov v rámci programu sa sformulujú určite priority fyzikálneho vzdelávania na úrovni základného a stredného školstva.Okruhy problémov

 • didaktické modely prírodovedného vzdelávania v zahraničí, najmä v štátoch EU,
 • priority v oblasti:
  • cieľov prírodovedného vzdelávania,
  • obsahu fyziky vzhľadom na budúce potreby mladej generácie
  • analýz vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov

  • progresívnych metód v prírodovednom vzdelávaní,

  • výsledkov vedeckých prác z teórie vyučovania fyziky v ostatných rokoch.